GEMEENTE STANDDAARBUITEN II/ 10 september 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaar- buiten op 20 augustus -1-981 om 19.30 uur ten gemeentehuize 7 Aanwezig zijn de herens 0.A. Sitters, J. van Tilburg, A.P. Kouters, A.JVeeke, P.O. van Hoof, A.M.P.M. Mulders en W.j.L. van Damme. Voorzitter is de heer P.O. Wijgergangs, burgemeester. Secretaris is do hoer J.A.M. Hereijgers. 1Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. Dagvoorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet rwdsleden, vertegenwoordigers van de pers en aanwezigen op de publieke tribune welkom. Overeenkomstig het bepaalde in art.3 van het Reglement van Orde wordt nummer 4 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 juli 1981. De voorzitter stelt de ontwerp-notulen van de vergadering van 7 juli 1981 paginagewijs aan de orde. Deze ontwerp-notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 3Ingekomen stukken. De heer van Hoof zegt bij het onder nr. 8 vermelde ingekomen stuk, de begroting 1981 van de RK Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, afd. Standdaarbuiten, het financieel jaarverslag 1980 te missen. De heer van Tilburg zegt toe betrokkenen hierop attent te maken. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten de stukken genoemd onder de nrs. 1 tot en met 13 voor kennisgeving aan te nemen en d^stukken 14 tot en met 20 aan te houden tot de behandeling van de g®9entebegroting 1 982. 41_Wijziging gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noordbrabantse Getffeenfëül De heer Veeke zegt dat het onderhavige agendapunt avondvullend zou kunnen ^.zijn. Hij zegt echter slechts te willen weten wat er geschiedt als niet of niet tijdig wordt afgelost. Verkoping van de wagen lijkt hem. niet mogelijk daar de bewoners toch dienen te worden gehuisvest. De voorzitter zegt dat te volgen procedure ongeveer getijk is als bij het niet of niet tijdig aflossen van een hypothecaire lening waarvoor gemeete garantie is verleend. Hij zegt dat na de openbare verkoping de nieuwe eigenaar aktie moet onder nemen om de woonwagen vrij opgeleverd te kriigen. Hij beaamt evenwel dat het huisvestingsprobleem dan weer bii de gemeente terugkomt. In voor komende gevallen zal moeten worden getracht een regeling te treffen met betrokkenen. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aan genomen. - 5. wijziging

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 45