GEMEENTE STANDDAARBUiTEN II/ 10 september 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaar- buiten op 13 augustus 19Ö1 om 20.45 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn do heren; A.M.P.M. Mulders, W.J.L. van Damme, G.A. Sitters, P.G. van Hoof en J. van Tilburg. Afwezig met kennisgeving zijn de heren; A.P. Kouters en A.J. Veeke. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs, burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. *a««s==ss:ss=.sj=s:r;ss=sars:s:s:s3Krs;sKss:5:srt:ss;=:sK:ssss:ss:=sss=s:s:sKss:s5a! 1. Opening vergadering en aanwijzing van oen voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet £3e aanwezigen welkom. Overeenkomstig het bepaalde in art.3 van het ^ïeglement van Orde wordt nummer 3 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. De voorzitter deelt vervolgens mede het nodig te oordelen dat de deuren worden gesloten waartoe daarna wordt overgegaan. 2. Aankoop bedrijfsgebouwen Veerstraat 1. De voorzitter deelt mede dat het te behandelen agendapunt de aankoop van de bedrijfsgebouwen achter de woning Veerstraat 1 betreft. Burgemeester en wethouders doen de Raad een voorstel hen op te dragen te trachten, uit de openbare verkoping, de bedrijfsgebouwen achter de Veerstraat 1 in eigendom te verkrijgen zulks tot een maximum-aankoopbedrag van F 110.000,= De bedrijfsgebouwen en het terrein zullen worden aangewend als nieuwe accommodatie ten beh,oeve van de afdeling gemeentewerken. De voorzitter stelt de Raad voor de beraadslagingen hieromtrent met gesloten deuren te doen geschieden. Nadat hiertoe wordt besloten deelt de voorzitter mede dat het College van burgemeester en wethouders besloten heeft voorlopige geheimhouding op te leggen ten aanzien van de onderhavige zaak. rvolgens wordt de discussie geopend. ^)e heer van Hoof., zegt dat, gezien de huidige situatie m.b.t. de huis vesting van gemeentewerken, deze aankoop een vooruitgang zal zijn. De heer van Tilburg zegt dat een dergelijke kans niet snel meer terug komt. Hij zegt dat wanneer de aankoop doorgaat de gemeente tevens weer kan beschikken ovor het huidige terrein van gemeentewerken aan de van Liedekerkestraat. Op dit terrein'is wellicht nog enige woningbouw mogelijk. Tenslotte zegt hij dat afspraken die met derden worden gemaakt over deze aankoop goed dienen .te worden vastgelegd. Deze laatste opmerking wordt door de heer van Damme onderschreven De voorzitter zegt dat het allerminst zeker is dat het ook gelukt de ge bouwen in eigendom te verkrijgen. Ten aanzien van de huidige gemeentewerf merkt de heer Mulders nog op dat woningbouw aldaar waarschijnlijk niet mogelijk is. De voorzitter zegt dat de mogelijkheden voor dit terrein t.z.t. nader dienen te worden onder zocht. Zond er verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voor stel aangenomen. - 3 Sluiting

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 43