- 3 De heer van Tilburg zegt het een prestatie te vinden, dat een vereniging, momenteel met een zeer slechte accommodatie, honderd jaar kan blijven bestaan en is het dan ook geheel eens met het voorstel een eenmalig subsidie van 300,00 te verstrekken. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 8. Vaststelling van de 2e wijziging Verordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie beheer gemeenschapshuis De Standaard en 2e wijziging Algemene Salarisverordening. De voorzitter zegt, dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn cmdat Gedeputeerde Staten van Noord - Brabant niet akkoord gaan met de oorspronkelijke Verordening. Hij bena drukt dat het slechts om een administratieve wijziging gaat. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 9Rondvraag Busdienst B.3.A. De heer van Tilburg zegt klachten te hebben gekregen vanwege het feit" dat de B.B.A. busdienst geen gebruik meer maakt van de route door Oude Kerkstraat en Oudendijk. De heer Mulders is van mening dat nog wel op dezelfde tijden in Standdaarbuiten wordt gereden doch dat er nu een andere route wordt gereden. Hij vreest dat de bus in de toekomst' niet meer door de oude kern zal rijden. De heer van Tilburg wijst op het feit dat de gemeente toch jaarlijks een subsidie ver strekt. De voorzitter zegt dat het hoofdpunt de magere dienstverlening door de B.B.A. is en zegt dat er in de binnenkort te houden bespreking met de B.B.A. een verzoek om uit breiding van het aantal busdiensten gedaan zal worden. Wateroverlast Sportstraat. De heer van Hoof zegt vernomen te hebben dat er wateroverlast is na regenbuien in de Sportstraat en vraagt of deze problemen opgelost kunnen werden op korte termijn. De heer Mulders vraagt of het probleem meer speelt in het eerste gedeelte van de Sportstraat. De heer van Hoof zegt dat inderdaad het eerste gedeelte van de Sportstraat het meest te lijden heeft van wateroverlast. De voorzitter deelt mede, dat een verbetering technisch zeker haalbaar is en dat dit zal worden bekeken. De heer Mulders voegt hieraan toe dat de situatie met name is verslechterd door het aanleggen van opritten bij de woningen. Wegdek Timberwolfstraat. De heer van Hoof wijst op het slechte wegdek van de Timberwolfstraat De voorzitter deelt mede, dat er reeds intern overleg is gevoerd over deze kwestie en dat er voorshands besloten was te wachten tot bestemmingsplan Oost I voltooid is. Nu echter Oost I ver voltooid is en Oost II in voorbereiding is kan er toch niet ge wacht worden tot Oost II volgebouwd is. Hij zegt toe er alle aandacht aan te zullen schenken. 10. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorgeschreven gebed Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 20 augustus 1981, de Raad voornoemd, d- de voorzitter AvdL/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 42