- 2 - De voorzitter zegt dat in principe de mogelijkheid bestaat om ook deze panden gelijk mee aan te sluiten, maar dat de te overbruggen afstand te groot zou zijn. De heer Mulders beaamt dit en stelt voorts dat om tot aanleg over te kunnen gaan de weg gekruist zou moeten worden. De heer Kouters stelt voor een aparte berekening te maken van deze aansluitkosten en een en ander te bekijken bij de vaststelling van de begroting. Voorts zegt de heer Kouters dat het thans gevoteerde krediet niet toereikend is om deze panden aan te sluiten en dat daarom de beslissing uiteindelijk toch weer bij de Raad terecht komt bij het voteren van een aanvullend krediet. De heer van Hoof vraagt of er contact is geweest met waterschap de Striene om de sloot waar een gedeelte van de riolering in kan komen te liggen te dempen. De heer Mulders zegt dat in gesprekken met het waterschap is gebleken dat dit voor het waterschap problemen met zich mee brengt. De voorzitter beaamt dat er inderdaad contact is geweest met het waterschap en vraagt zich af of genoemde sloot gehandhaafd moet blijven. De heer Mulders zegt, dat deze sloot na voltooiing van de rioleringswerkzaamheden gedempt kan worden. De voorzitter beaamt dat eeniedere aanwezige streeft naar een goede oplossing en dat hiervoor de technische aspecten nader bekeken zullen moeten worden. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. Aankoop voormalig kloostergebouw Pastoor Coolenplein 3. De heer van Hoof betreurt het feit dat geen toestemming kon worden verkregen van het ministerie over te mogen gaan tot de bouw van een nieuwe school. Om dan toch uit voering te kunnen geven aan het oude plan tot verbouwing van de school vindt de heer van Hoof het een goede zaak dat tot aankoop van het voormalig klooster kan worden over gegaan omdat een gedeelte van de bijbehorende grond benut kan worden voor de uit breiding van de basisschool en dat voorts de gemeente zelf kan beslissen wat betreft de bestemming van het gebouw. De heer van Tilburg zegt dat hij onlangs het gebouw heeft bezichtigd en beaamt de keurige staat van het gebouw. Volgens hem zullen wel enkele veranderingen noodzakelijk zijn. Verder vindt de heer van Tilburg de prijs van het gebouw juist. De heer van Damme benadrukt dat het een goed gebouw is en kan zich dan ook geheel verenigen met het voorstel tot aankoop over te gaan. De heer Veeke vreest dat geen enkele aspirant-koper de huidige vorm van het gebouw wil handhaven. Hij zou het betreuren als het pand onder de slopershamer terecht komt en meent dat het gebouw via kleine verbouwingen opgedeeld kan worden in woningen. De voorzitter zegt, dat de Raad steeds het laatste woord heeft. Ook hij zou het be treuren als het gebouw gesloopt wordt, daar het gebouw in een te goede staat is en voorts omdat er dan een karakteristiek gebouw uit de kom van Standdaarbuiten verdwijnt. De heer Veeke vraagt of voor de verbouwing van de basisschool alle grond benodigd is. De voorzitter antwoordt dat als het klooster verbouwd zou worden tot diverse woningen een gedeelte van de grond welke niet voor de verbouwing van de school benodigd is in gebruik kan worden gegeven als tuin. De heer Veeke vraagt voorts of de diverse mogelijkheden van het gebouw vooraf bekeken kunnen worden. De voorzitter zegt dat een en ander nader zal worden bekeken en spreekt ter afronding van de discussie een woord van waardering voor de moeite die het College zich heeft getroost in de afgelopen 6 weken. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 6. Machtigingsbesluit kasgeldleningen periode 1 .ïuli 1981/30 juni 1982. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 7. Verlenen van een eenmalig subsidie aan Handboogschutterij Nederland en Oranje t.g.v. 100- jarig bestaan. De voorzitter deelt in zijn voorwoord mede, dat het hier meer gaat om een cadeau dan om een subsidie. nP

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 41