GEMEENTE STAND DAARBUITEN I1 20 augustus 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op 7 juli 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: A.P. Kouters, A.M.F.M. Mulders, A.J. Veeke, W.J.L. van Damme, C.A. Sitters, J. van Tilburg en P.G. van Hoof. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs, burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet raadsleden, vertegenwoordigers van de pers en aanwezigen op de publieke tribune welkom. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 6 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 25 juni 1981. De voorzitter stelt de ontwerp-notulen van de vergadering van 25 juni 1981 pagina- gewijs aan de orde. De heer Veeke zegt dat in deze ontwerp-notulen een storende fout is geslopen. Onder nr. 3 op blad 1 is vermeld, dat de betreffende koper een optie op de grond zou hebben. Hier diende vermeld te zijn, dat de koper geen optie op de grond had. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen na wijzi ging van het door de heer Veeke gememoreerde vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. De heer Veeke wenst, op aandringen van enkele bewoners van Noordhoek, te reageren op het onder volgnr. 11 ingekomen stuk van de P.V.D.A. afdeling Standdaarbuiten/Noordhoel Hij zegt dat hij eenieders politieke overtuiging waardeert, maar dat dit niet zou moeten geschieden op de nu gevolgde wijze. Hij stelt, dat ondanks het feit dat onge veer 50% van de aangeslotenen op de G.A.I. te Noordhoek niet aanwezig was op de hoor zitting, niet gezegd kan worden dat niet alle bewoners in de gelegenheid gesteld zijn hun klachten of suggesties te uiten. Voorts bestrijdt de heer Veeke, dat de uitslag van de landelijke verkiezingen in Noordhoek (22% stemde op P.V.D.A.) bepalend zou zijn voor het percentage mensen dat de handelwijze van de P.V.D.A. afdeling Standdaar- buiten/Noordhoek goedkeurt. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming worden de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 8 en 10 en 11 voor kennisgeving aangenomen en het stuk onder nummer 9 aangehouden tot de behandeling van de begroting 1982. 4. Krediet aanleg riolering t.b.v. Oude Kerkstraat nrs. 30 tot en met 38. De voorzitter zegt, dat i.v.m. een mogelijke wijziging van de verfijningsuitkering riolering per 1 januari 1982 spoed betracht moet worden met het aansluiten van ge noemde panden op de onlangs aangelegde riolering in de Oude Kerkstraat en dat er nu een mogelijkheid is om deze werkzaamheden uit te laten voeren en het begrotingstekort zo laag mogelijk te houden. De heer van Damme vraagt of het mogelijk is om nog twee panden, die verderop liggen aa te sluiten. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 40