- 5 - Antenne-installatie Oudendijk. De heer van Tilburg vraagt eveneens naar de mogelijkheid een antenne-installatie aan te leggen ten behoeve van de Oudendijk. De voorzitter zegt dat het exploitatiegebied wel zeer beperkt zal zijn en dat er daar door waarschijnlijk hoge kosten ontstaan doch dat er toch een onderzoek naar zal wor den gedaan. Uitbreiding ontvangst C.A.I. Standdaarbuiten. De heer Sitters zegt dat er ondanks de aanwezigheid van een C.A.I. toch nog veel par ticuliere antennes zullen blijven in Standdaarbuiten omdat men de mogelijkheid van ontvangst van de Duitse zenders niet wil missen. Hij vraagt of een dergelijke voor ziening niet kan worden aangebracht op de C.A.I. De voorzitter zegt dat dit wel mogelijk is maar dat een goede ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Hij deelt mede dat op dit moment een onderzoek wordt gedaan naar het percentage uren waarop de ontvangst goed is. Als dit percentage gunstig is zal uit breiding worden overwogen. De heer Sitters zegt dat men ook met een particuliere antenne niet altijd een optimale beeldkwaliteit heeft. Parkeerverbod Hoogstraat. Del heer van Damme zegt moeite te hebben met afschaffing van het Parkeerverbod in de Hoogstraat. Hij zegt dat hierdoor een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan. Wethouder Mulders deelt mede dat er nog wel een parkeerverbod is vanaf de kruising met de Markt over een afstand van 35 a 40 meter. De voorzitter zegt dat hieromtrent al eerder is gerapporteerd door de Rijkspolitie doch dat hij zo nodig hierover opnieuw advies zal aanvragen. 15. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 7 juli 1981, de Raad voornoemd, de voorzitter, de secretaris, JK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 39