- 4 - De voorzitter zegt dat de kontrole zal worden uitgeoefend door dezelfde deskundige die namens de gemeente heeft opgetreden bij aanleg van de C.A.I. Standdaarbuiten en dat ook hetzelfde bedrijf een en ander uit zal voeren. Hij zegt dat dit zeker garantie geeft voor de kwaliteit van de werkzaamheden. De heer van Damme vraagt of onderzocht is of er meer aansluitingen op de G.A.I. kunnen plaatsvinden. De voorzitter ontkent dit doch deelt tevens mede dat hem niet bekend is of dit technisch haalbaar is. De heer van Damme wijst voorts op het exploitatie-tekort wat zijns inziens steeds groter wordt De voorzitter zegt dat niet ontkomen zal kunnen worden aan een trendmatige aanpassing van de tarieven. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 13. 42e wijziging gemeentebegroting 1980 slotwijziging) De voorzitter licht, alvorens de discussie wordt geopend, een en ander toe en wijst op het bedrag van 125.000,00 dat zal worden gereserveerd voor een nadere, door de Raad nog vast te stellen, prioriteit. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 14Rondvraag Basisschool Standdaarbuiten. De heer Veeke vraagt naar de situatie op dit moment m.b.t. nieuwbouw of renovatie van de basisschool te Standdaarbuiten. De voorzitter zegt dat de nieuwbouw niet doorgaat. In een gesprek op het Ministerie is gebleken dat hiertoe geen medewerking zal worden verleend. Thans is men weer doende met het opstellen van een renovatie- en verbouwingsplan. Hiertoe zal waarschijnlijk een gedeelte van de tuin van het klooster benodigd zijn. De heer Veeke zegt geruchten te hebben vernomen dat reeds een bod is gedaan op dit klooster. De voorzitter zegt dat, zonder de zaak te schaden, hierover op dit moment nog geen mededelingen kunnen worden gedaan. Uiteraard zal de Raad echter zo spoedig mogelijk en dat is waarschijnlijk op zeer korte termijn, nader worden geïnformeerd. Speelterrein Predikherenstraat. De heer van Hoof zegt dat nog steeds overlast wordt ondervonden van voetballende jeugd op het speelterrein aan de Predikherenstraat. Hij zegt dat dit de kleinere kinderen, waar het speelterrein toch voor is bedoeld, afschrikt. Hij vraagt of het niet mogelijk is met een bord aan te geven dat voetballen ter plaatse niet is toegestaan. Wethouder Mulders merkt op dat uitbreiding van het aantal attributen wellicht een op lossing is omdat hierdoor het voetballen feitelijk onmogelijk wcrdt. De voorzitter zegt een en ander te zullen bespreken met de Rijkspolitie. Voetbalvelden Standdaarbuiten. De heer van Hoof zegt te hebben gekonstateerd dat, hoewél pas gerestaureerd, gebruik wordt gemaakt van het voetbalveld te Standdaarbuiten. Hij zegt dat hier waarschijnlijk schade door ontstaat. De voorzitter zegt dat hierdoor inderdaad schade wordt toegebracht en dat dit zal wor den gecontroleerd. Riolering Oudendijk. De heer van Tilburg vraagt naar de mogelijkheid riolering aan te leggen langs de Ouden dijk. De voorzitter zegt dat dit zal worden onderzocht. - Antenne -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 38