- 3 - De voorzitter zegt dat hier aanvankelijk ook van uit is gegaan doch dat de noodzakelijke toestemming van derden hiertoe niet kon worden verkregen. Hij zegt dit te betreuren. Voorts deelt hij mede dat in het toekomstige bestemmingsplan Oost II rekening gehouden zal moeten worden met deze ontwatering. De heer Veeke zegt dat een aantal percelen niet op de drain zullen worden aangesloten. De voorzitter beaamt dit. Hij zegt dat hiertoe helaas geen mogelijkheden aanwezig zijn. De heer Mulders zegt dat de percelen die wel aangesloten zullen kunnen worden ook het meeste wateroverlast hebben De heer Veeke zegt dat de drain gedeeltelijk over gronden van derden komt te liggen wanneer de resterende percelen ter plaatse zijn verkocht. De voorzitter zegt dat de grond straks gekocht zal worden met alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden zodat men de aamvezigheid van de drain zal moeten gedogen. De heer Veeke zegt dat men dan wel op simpele wijze, door de drain te onderbreken, zijn buurman veel last kan veroorzaken. De voorzitter geeft dit toe doch wijst er op dat men dan wel een strafbare handeling pleegt. De voorzitter deelt tenslotte mede dat de drain zodanig is gesitueerd dat deze nooit in de weg ligt voor bouwaktiviteiten Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 10. Aanvaarding recht van opstal ter, behoeve van plaatsing semi-permanent schoollokaal. De heer Veeke zegt dat in het voorstel wordt gesteld dat er nog geen instanties of verenigingen bekend zijn die van de accommodatie gebruik kunnen maken. Hij vraagt of er al wel bekend zijn die dat willen. De voorzitter zegt dat ook dit laatste nog niet het geval is. Hij zegt dat hij zeer onlangs een gesprek heeft gehad met de directeur van de Muziekschool te Oudenbosch en dat laatstgenoemde instantie voornemens is een dependance te openen te Standdaar- buiten. Daar zouden dan kursussen Algemene Muzikale Vorming en Voorbereidend Instr/ümen- taal Onderwijs kunnen worden gegeven. Als accommodatie wordt gedacht aan het semi permanent lokaal welk hier vooralsnog geschikt voor wordt geacht. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 11. Vragenlijst nieuwbouw en vernieuwbouw 1982 tot en met 1984. De heer van Hoof zegt te hebben vernomen dat in de provincie Noord - Brabant 1600 tot 1700 woningen extra zullen worden gebouwd. Hij vraagt of Standdaarbuiten hier ook een aandeel van krijgt. De voorzitter zegt dat deze aantallen zullen worden toebedeeld aan de grotere gemeenten die op korte termijn een plan hiervoor in kunnen dienen. Hij zegt dat wel verzocht is om een premie-toekenning voor een aantal in het bestemmingsplan Oost te bouwen premie- A woningen. De heer van Hoof vraagt voorts of het, gezien de huidige economische toestand, niet wenselijk is in het bestemmingsplan Oost II kleinere kavels uit te geven waardoor goed koper kan worden gebouwd De voorzitter zegt dat in een vooroverleg met de stedebouwkundige die belast is met het ontwerpen van het nieuwe plan en de Provinciale Planologische Dienst hier reeds over gesproken is en dat al enige inkrimping is toegepast doch dat het plan wel leefbaar moet blijven. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 12. Krediet revisie gemeenschappelijke antenne inrichting bestemmingsplan De Hoop (26e wijziging gemeentebegroting 1981, 2e wijziging begroting antennebedrijf 1981 en 4e wijziging Verordening antennerechten). De heer Veeke zegt geen problemen te hebben met dit voorstel en spreekt de hoop uit dat zo snel mogelijk met de werkzaamheden wordt begonnen. De heer van Hoof verzoekt om goede kontrole vanuit de gemeente bij uitvoering van de werkzaamheden - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 37