- 2 - De voorzitter beaamt dit doch voegt hieraan toe dat de Raad moet bepalen of dit bedrag volgend jaar verandering moet ondergaan. De heer Mulders merkt op dat het hier gaat om een stichting die geen winst beoogt. De heer van Damme zegt niet de indruk te hebben dat er verkeerde dingen gebeuren doch zegt gaarne meer openheid te zien, ook ten opzichte van de deelnemers aan de Dorpsweek. De voorzitter zegt eveneens benieuwd te zijn naar de exploitatie—cijfers van de laatste Dorpsweek. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming worden de stukken genoemd onder de nrs. 1 tot en met 22 voor kennisgeving aangenomen en de stukken 'genoemd onder de nrs. 23 tot en met 27 aangehouden tot de behandeling van de begroting 1982. 4. Vaststelling vergoeding ingevolge artikel 101 bis van de Lageronderwijswet 1920 voor het jaar 1980. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. Samenvoeging vleeskeuringsdiensten Roosendaal en Bergen op Zoom. Alvorens de discussie wordt geopend geeft de voorzitter een korte toelichting op dit voorstel De heer Veeke merkt op dat, gezien de ligging van beide plaatsen, samenwerking een goede zaak is. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 6. 17e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement. De heer Veeke zegt geen bezwaar tegen dit voorstel te hebben doch zich af te vragen of dit vaak voorkomt. De voorzitter zegt dat dit inderdaad vaak voorkomt maar dat het aantal dagen van mini male betekenis is. De heer Veeke vraagt of een en ander niet ontstaat door werkzaamheden. De voorzitter zegt dat dit mogelijk is maar dat het overigens in de praktijk toch wel voorkomt dat men eens een paar dagen overhoudt. De heer Veeke zegt te hopen dat het aantal dagen dat resteert niet te groot is. De voorzitter zegt dat dit nog in het College moet worden vastgesteld doch dat het maximum aantal dagen dat men mag overschrijven ook gering zal zijn. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 7. Ie wijziging Algemene Salarisverordening 1981. De heer Veeke spreekt de hoop uit dat de ambtenaren iets aan deze salarisverhoging overhouden. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 8. Beëdiging loco-secretaris. De voorzitter zegt dat wegens het vertrek van de heer C.M.A. Klasen voorzien moest worden in de vacature van loco-secretaris. Hij deelt mede dat het College van burge meester en wethouders, bij besluit van 10 juni 1981, daartoe benoemd hebben de heer J.J. Kamp, ambtenaar ter secretarie der gemeente. Hij verzoekt de heer Kamp naar voren te komen en de overige aanwezigen om op te staan. De heer Kamp legt vervolgens, in handen van de voorzitter, achtereenvolgens de zuiveringseed en de ambtseed af. Hierna wordt hij door de voorzitter gelukgewenst met zijn benoeming. 9. Krediet ontwatering bestemmingsplan Oost I en vestiging erfdienstbaarheid (25e wijziging gemeentebegroting 1981 en 2e wijziging begroting grondbedrijf 1981). De heer van Damme vraagt of het niet wenselijker is de drain naar de Molenstraat te leggen temeer daar de sloot in het toekomstige bestemmingsplan Oost II waar de drain nu in uit zal monden bij dit plan waarschijnlijk komt te verdwijnen. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 36