GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 7 juli 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op 25 juni 1381 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: W.J.L. van Damme, A.J. Veeke, A.P. Kouters, C.A. Sitters, P.G. van Hoof, J. van Tilburg, en A.M.F.M. Mulders. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs, burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet raadsleden, vertegenwoordigers van de pers en aanwezigen op de publieke tribune welkom. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglêment van Orde wordt nummer 6 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 21 mei 1981. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen van de vergadering van 21 mei 1981, nadat deze door de voorzitter pagina-gewijs aan de orde zijn gesteld, ongewij zigd vastgesteld 3. Ingekomen stukken. De heer Veeke vraagt aandacht voor het stuk onder nr. 10 van de lijst. Hij zegt van koper te hebben vernomen dat deze nog niet definitief tot aankoop is overgegaan en vraagt de voorzitter of de betreffende strook grond nog aan een ander kan worden ver kocht. De voorzitter zegt dat deze mededeling hem bevreemdt daar hij onlangs een bouwplan van koper onder ogen heeft gehad. Hij zegt dat het College op verzoek van betrokkene besloten heeft de grond aan hem te verkopen en dat dit besluit thans goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten. De heer Veeke zegt van koper te hebben begrepen dat deze een optie heeft op de grond, naar zijn mening hoort optie echter aan de koop vooraf te gaan. De voorzitter beaamt dit. Hij zegt dat, zo koper nog twijfelt, hij wel snel een be slissing moet nemen, daar de juridische levering van de grond plaatsvindt 6 weken na datum goedkeuring verkoopbesluitOp dat moment moet de koopsom zijn voldaan of is koper hierover rente verschuldigd. De heer van Damme vraagt naar aanleiding van het stuk vermeld onder nr. 21 of niet meer inzicht kan worden verkregen in de administratie van de Stichting Dorpsweek. Hij zegt dat de overgelegde begroting 1981 geheel gebaseerd is op de cijfers van voor gaande jaren en vraagt zich af of deze cijfers wel reëel zijn. Hij merkt voorts op dat vanwege het goede weer dit jaar waarschijnlijk goede resultaten zijn behaald en zegt zich af te vragen of men bij de financiële opzet wel voldoende rekening houdt met slechtere weersomstandigheden. Wethouder Mulders merkt op dat een begroting immers is samengesteld op basis van de feitelijke cijfers van voorgaande jaren. Hij zegt voorts dat bij dergelijke evenementen de grote kostenfactor niet mag worden vergeten De voorzitter zegt dat bij het vaststellen van de gemeentebegroting 1982 hier kritisch naar zal worden gekeken. De heer van Hoof zegt dat het subsidie een vastgesteld bedrag is. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 35