5 12. Rondvraag. Riolering Veerstraat, Havenstraat e.o.. De heer van Tilburg spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de werkzaamheden m.b.t. de riolering zijn verricht. De heer Mulders wil hier nog aan toevoegen dat verschillende fasen van het werk onder extreem slechte weersomstandigheden hebben plaatsgevonden. Ruilverkaveling Willemstad. De heer van Damme vraagt wat de wensen zijn var: de gemeente m.b.t. de ruilverkaveling Willemstad. De voorzitter zegt toe de raad over deze materie uitvoerig schriftelijk te zullen in formeren Maaien bermen. De heer van Damme vraagt of er een mogelijkheid is om in eigen beheer de taluds der wegen te maaien. De heer Mulders zegt dat de wegen van de gemeente zijn en de taluds van de provincie. De heer Kouters zegt dat het niet mogelijk is om met de MB—track de bermen te maaien. Dit is uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd bedrijf en binnenkort zullen alle taluds een maaibeurt krijgen. De heer Mulders vult nog aan dat de aanschaf van hiervoor geeïgende apparatuur een te kostbare aangelegenheid zou worden. Het bedrag wat nu betaald moet worden staat in geen verhouding tot de kosten van het maaien der bermen in eigen beheer. De voorzitter zegt toe een en ander graag te zullen onderzoeken. Datum juni-vergadering. De voorzitter stelt voor de juni-vergadering van de raad te houden op 25 juni a.s. en de juli-vergaderingzoals gebruikelijk, te laten vervallen. 13. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorgeschreven gebed Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 25 juni 1981, de Raad voornoemd, de voorzitter, de secretaris, CK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 34