4 - De voorzitter zegt toe dat» indien met het schoolbestuur overeenstemming wordt be reikt over de definitieve plaatsing van het lokaal, de raad hierover zal worden geïnformeerd Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aange nomen 10. Vestiging erfdienstbaarheid ten behoeve van aanleg trottoir Hoogstraat. De heer van Damme vraagt hoe het mogelijk is dat de nutsvoorzieningen zijn gesitueerd in particulier eigendom in plaats van in gemeentegrond. De voorzitter antwoordt dat bij de bouw van de woningen en de aanleg van de nutsvoor zieningen geen rekening is gehouden met de perceelsgrenzenOmdat bij de latere ver koop van de grond met de woningen alle lusten en lasten zijn overgegaan op de nieuwe eigenaars heeft dit geen problemen gegeven. De heer van Tilburg zegt de zaak persoonlijk in ogenschouw te hebben genomen. Spreker vindt dat e.e.a. op deze wijze keurig is opgelost. De heer Veeke zegt het toe te juichen dat de bewoners collectief hun grond hebben beschikbaar gesteld. De voorzitter zegt eveneens blij te zijn dat deze voorzieningen op zo'n sympatieke wijze kunnen worden gerealiseerd. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aange nomen 11. Krediet t.b.v. aanbrengen diverse voorzieningen in en rondom gemeenschapshuis De Standaard (24e wijziging gemeentebegroting 1981). De voorzitter deelt in zijn toelichting op het raadsvoorstel nog mee dat vooral de gebreken aan de elektriciteitsvoorziening fataal kunnen zijn. De heer Veeke zegt een bedrag van 50.000,00 voor voorzieningen aan De Standaard veei te vinden. De helft van dit bedrag is bestemd voor de aanleg van parkeergelegenheden Op enkele posten is een bedrag van 10% voor winst en risico opgenomen terwijl deze voor de betreffende posten niet betaald behoeft te worden. Spreker hoopt dat nog meer van deze financiële meevallers zullen volgen. Volgens spreker levert renoveren in een be staand pand meer financiële tegen- dan meevallers op» Wel vraagt spreker of er bij een eventuele verbouwing geen problemen zullen komen met de bestaande elektrische installatie De heer Mulders licht toe dat De Standaard door de N.V. P.N.E.M. is gecontroleerd. Hierbij is geconstateerd dat er ten alle tijde ongelukken kunnen gebeuren i.v.m. de slechte elektrische installatie. De verbeteringen zullen nu in hoofdzaak worden beperkt tot de keuken en de foyer. De heer Veeke vraagt of het straatwerk in eigen beheer kan geschieden. De voorzitter antwoordt dat bekeken zal worden wat het beste in eigen beheerin w.s.w.-verband dan wel door een installateur kan geschieden. De heer van Tilburg zegt dat hij graag zou zien dat datgene wat in eigen beheer kan worden uitgevoerd ook in eigen beheer zal worden uitgevoerd. Tevens vraagt spreker om alle gemeentelijke gebouwen zo goed mogelijk te onderhouden. Indien er geen of onvol doende onderhoud wordt verricht komen we in de toekomst voor grote kosten te staan. De voorzitter zegt dat de opmerking over het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen ter harte zal worden genomen. Voor wat betreft De Standaard dient de beheerscommissie attent te zijn op zowel het gebruik als het onderhoud van het gebouw. De heer Mulders merkt nog op dat in de voorgestelde werkzaamheden ook nog van een portie achterstallig onderhoud sprake is. De heer Veeke zegt het jammei" te vinden dat het gazon voor De Standaard dient te wor den opgeofferd voor parkeerplaatsen. De heer Mulders zegt dat het plan zodanig zal worden uitgevoerd dat een acceptabel aan zicht zal ontstaan. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aange nomen - 12. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 33