- 3 8. Wijziging statuten N.V. Intergas. De voorzitter deelt in zijn toelichting op het voorstel mede dat de strekking van de statutenwijziging is om de raad van commissarissen minder macht te geven bij eventuele stemmingen. Momenteel is de situatie zodanig dat een beperkt aantal mensen veel macht en invloed kan uitoefenen binnen de algemene vergadering van aandeelhouders, zoveel zelfs dat de democratie kan worden aangetast. De heer Veeke zegt enige moeite te hebben met deze voorstelling van de gang van zaken. De 7 aandeelhouders, welke deel uitmaken van de raad van commissarissen vertegen woordigen 1281 aandelen, welk aantal is gerelateerd aan het aantal aansluitingen. De 14 aandeelhouders welke op de bewuste vergadering niet aanwezig waren vertegen woordigden 1044 aandelen. Aanwezig waren 23 aandeelhouders plus de Gasunie met 2358 aandelen. Van stemming onthielden zich twee aandeelhouders met 205 aandelen terwijl tegen het voorstel stemden 15 aandeelhouders met 872 aandelen. Indien een van de leden van de raad van commissarissen niet aanwezig is kan een stemming geheel anders uit vallen. Ook de afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen een dermate groot aantal aan delen dat zij, indien zij wel aanwezig waren geweest, de stemmingsuitslag hadden kunnen laten wijzigen. De voorzitter antwoordt dat de wijze van stemmen te vergelijken is met de manier waar op vroeger gestemd werd over een ruilverkaveling. Hier bepaalde de grootte van de grondpercelen het aantal stemmen wat een grondeigenaar uit kon brengen. Een klein aan tal groot-grondbezitters had bij deze stemmingen een zeer grote macht. Bij Intergas kent men tot op heden een identieke situatie. Dergelijke stemmingen vindt spreker in 1981 niet meer gepast. Er dient ook rekening te worden gehouden met minderheden. Indi., bijv. in het Streekgewest Westelijk Noord - Brabant de stemmingen op een soortgelijke manier zouden plaatsvinden als nu bij Intergas zou Standdaarbuiten wel thuis kunnen blijven. Om ook de kleine gemeenten bij de besluitvorming te betrekken is bepaald dat alle door de aangesloten gemeenten uitgebrachte stemmen even zwaar tellen. De heer Veeke zegt dat de door de voorzitter aangehaalde vergelijking met stemmingen in het kader van de ruilverkaveling mank gaat. De raad van commissarissen vertegen woordigt ook een groot deel der aansluitingen. Als alle aandeelhouders bij de stemming aanwezig imren geweest hadden ze de raad van commissarissen kunnen overtreffen in het aantal uitgebrachte stemmen. Tevens vraagt spreker zich af waarom nu pas gesproken wordt over een wijziging der statuten terwijl deze dateren uit 1961. De voorzitter antwoordt dat in vele vergaderingen niet gestemd hoeft te worden. Dit is alleen het geval bij aktuele kwesties, waarover verschillend gedacht wordt. Als er dan problemen rijzen worden de statuten aktueel. Tevens zegt de voorzitter dat, indien de statuten inderdaad reeds 20 jaar oud zijn, een eventuele herziening hiervan zeker op zijn plaats is. De heer Veeke benadrukt nog er ook geen voorstander van te zijn dat 7 mensen binnen de vergadering van aandeelhouders de dienst uitmaken. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aange nomen 9. Aankoop semi-permanent schoollokaal (23e wijziging gemeentebegroting 1981). Alvorens tot de behandeling van het betreffende raadsvoorstel over te gaan licht de voorzitter nog toe dat op het gebruik van het lokaal in een van de eerstvolgende ver gaderingen zal worden teruggekomen. De heer Veeke zegt dat, gezien het verzoek van het schoolbestuur om het gebouw te laten staan en het gebruik dat (volgens een overgelegde bezettingslijst) van het gebouw wordt gemaakt van een koopje kan worden gesproken. Wel vraagt spreker zich af, of het lokaal op zijn huidige plaats kan blijven staan; de school kan het lokaal nl. moeilijk missen. De voorzitter antwoordt dat er een ori├źnterend gesprek heeft plaatsgevonden met het schoolbestuur. Uit dit gesprek heeft de voorzitter de indruk gekregen dat m.b.t. de plaats vain het lokaal, wel overeenstemming kan worden bereikt met het schoolbestuur. De heer van Tilburg zegt wel moeite met het voorstel te hebben gehad indien het lokaal verplaatst had moeten worden. Dan zou de zaak nl. beduidend duurder uitgevallen zijn. Als het lokaal kan blijven staan is de gemeente en de gemeenschap er goed meergesteld. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 32