Het is een taak der gemeente deze vereniging, waarvan oud-burgemeester Hamel nog geen jaar geleden heeft gezegd dat ze blijvend dient te worden gesteund, inderdaad zoveel mogelijk te steunen. De voorzitter antwoordt dat vele verenigingen in de problemen zijn gekomen doordat het gezien de opstelling van de belastingdienst niet meer mogelijk is om bijv. een trainer of dirigent buiten de fiscus om, dus in het zwart, uit te betalen. Een er- ander werkt voor de betreffende verenigingen sterk kostenverhogend. Hij beaamt dat het bestaan van de betreffende vereniging van geweldig groot belang is voor de Standdaar- buitense samenleving. Het is inderdaad een taak van de overheid om deze vereniging op gepaste en verantwoorde wijze te steunen. De heer van Tilburg zegt dat in de vorige vergadering de zaak bij hem, en misschien ook bij andere leden van de raad, verkeerd is overgekomen. De meeste weerstand werd gewekt door het feit dat door verhoging van het subsidie conform het voorstel van burgemeester en wethouders het bestaande subsidie met 100% werd verhoogd. Na wat dieper in de materie te zijn ingegaan en zich uitvoerig te hebben laten geïnformeerd vindt spreker de voorgestelde subsidieverhoging rechtvaardig en hard nodig. Volgens spreker is het een groot probleem dat vele verenigingen in financiële moeilijkheden (dreigen te) geraken. De voorzitter zegt in hetgeen door de twee vorige sprekers is gezegd een tendens te proeven om aktiviteiten van de eigen inwoners op verantwoorde wijze te steunen. Spreker is hier erg gelukkig mee. De heer van Hoof zegt dat zijn standpunt in deze zaak bekend is uit de vorige ver gadering. Spreker vindt dat het door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid ook hier moet worden doorgevoerd. Hij wil het door de heer van Damme in de vorige vergadering gedane voorstel, om het subsidiebedrag vast te stellen op 1.250,00 steunen. De voorzitter deelt mee dat het College niet is ingegaan op het bedoelde voorstel tot vaststelling van het subsidie op 1.250,00 omdat men van mening was dat het oor spronkelijke voorstel gehandhaafd diende te blijven, temeer gezien het advies van de Federatie van Nederlandse Zangersbonden. De heer van Damhie zegt dat hem na zich uitvoerig te hebben georiënteerd is gebleken dat zelfs verhoging van het subsidie tot 1.500,00 per jaar niet toereikend is om de vereniging in staat te stellen financieël het hoofd boven water te houden. Spreker zegt daarom het voorstel van het College graag te willen steunen temeer daar ook de huis vestingskosten drastisch zijn gestegen i.v.m. het gebruik van De Standaard. De voorzitter memoreert ook nog dat gesproken is over de hoogte van de door de leden verschuldigde contributie. Geconcludeerd kan worden dat het niet reëel is van de leden een nog hogere contributie te verlangen. De heer van Hoof zegt het teleurstellend te vinden dat diverse raadsleden zich nu totaal anders opstellen dan in de vorige raadsvergadering, onder het mom dat ze zich nu uitvoeriger hebben geïnformeerd. Hieruit maakt spreker op dat deze leden zich voor de vorige vergadering niet voldoende hebben geïnformeerd. Hij zegt zijn eerder inge nomen standpunt te willen handhaven. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aange nomen De heer van Hoof wenst de aantekening tegen het voorstel te hebben gestemd. 6. Verlening eervol ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand aan de heer C.M.A. Klasen. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 7. Uitbreiding aandelenkapitaal N.V. Intergas te Oosterhout (22e wijziging gemeente begroting 1981) De voorzitter licht nog toe dat het voorliggend voorstel een financieël aantrekkelijke zaak is. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aangenomen.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 31