GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 25 juni 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op 21 mei 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: W.J.L. van Damme, J. van Tilburg, C.A. Sitters, A.P. Kouters, A.J. Veeke, P.G. van Hoof en A.M.F.M. Mulders. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs, burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij wenst zowel de raadsleden als de vertegenwoordigers van de pers en het publiek van harte welkom. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 3 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Beëdiging vein het nieuw benoemde raadslid, de heer C.A. Sitters. De voorzitter verzoekt de aanwezigen op te staanDaarna vraagt hij de heer Sitters of deze de vereiste eden dan wel de vereiste beloften af wil leggen. De heer Sitters zegt dat hij de zuiverings- en ambtseed af wenst te leggen. Vervolgens legt de heer Sitters, in handen van de voorzitter, achtereenvolgens de zuiveringseed en de ambtseed af. De voorzitter feliciteert de heer Sitters daarna met zijn beëdiging en spreekt de hoop uit dat hij een goed raadslid zal zijn. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 9 april 1981. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen van de vergadering van 9 april 1981 ongewijzigd vastgesteld, nadat deze pagina-gewijs door de voorzitter aan de orde zijn gesteld. 4. Ingekomen stukken. De voorzitter stelt voor de lijst van ingekomen stukken per letter aan de orde te stellen. Vervolgens wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming besloten de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 22 voor kennisgeving aan te nemen en de stukken genoemd onder de nummers 23 en 24 aan te houden tot de behandeling van de gemeente begroting 1982. 5. Subsidiëring gemengde zangvereniging De Eendracht (19e wijziging gemeentebegroting 1981) De heer Veeke zegt de vorige vergadering wegens ziekte verhinderd te zijn geweest om deze bij te wonen. Spreker meent dat, hoewel men niet gebonden is aan het advies van de Federatie van Nederlandse Zangersbonden, de zangvereniging toch het subsidie dient te worden verleend. Deze vereniging is er, na lang zoeken, in geslaagd een dirigent te vinden en het is juist de salarispost van deze dirigent welke zo zwaar op de lasten drukt en de vereniging in financiële problemen brengt. Wel twijfeit' sprekergezien de overgelegde financiële jaarstukken aan de bestaansmogelijkheid der vereniging. Het kas saldo daalt nl. zienderogen. - Het -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 30