3. Ingekomen stukken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 17 voor kennisgeving aan te nemen. 4. Overbrenging restant-kredieten naar de dienst 1581 (6e en 7e wijziging gemeente begroting 1981, le wijziging begroting grondbedrijf 1981 en le wijziging begroting antennebedrijf 1981). Zonder discussie cf hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. Aangaan van een dienstver-leningsovereenkomst m.b.t. sociale zaken en maatschappe lijk werk met de gemeente Fijnaart en Heijningen. De heer Eogaarts vindt de werkzaamheden van sociale zaken en maatschappelijk werk te verrichten door een persoon te vergelijken met dat van een zendeling in de rim boe. Volgens spreker kunnen bedoelde werkzaamheden nooit tot in lengte van jaren door één man worden blijven verricht. Hij vindt de voorgestelde regeling de meest gunstige. De voorzitter memoreert nog het streven om een vorm van samenwerking aan te gaan met meerdere gemeenten. Deze poging is mislukt. Hij zegt bijzonder blij te zijn met de door de gemeente Fijnaart ca. geboden hulp, temeer daar e.e.a. voor Fijnaart geen financiële voordelen biedt. De heer Bogaarts meent dat door het aangaan van deze regeling ook voor het perso neel van de gemeente Fijnaart meer speling mogelijk wordt bij vakantie, ontslag e.d. De voorzitter beaamt dit. Hij verwijst hierbij naar de problemen welke hier hebben gespeeld bij het opvullen van de vacature op sociale zaken. De heer Bogaarts stelt nogmaals de voorgestelde regeling de meest ginstige te vinden De voorzitter zegt te hopen dat ook het gemeentebestuur van Fijnaart ca. deze ge dachte is toegedaan. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aan genomen 6. Erfdienstbaarheidsovereenkomst t.b.v. C.A.I.. De heer Bogaarts merkt bij het betreffende voorstel op dat een goed voorbeeld hopen- lijk goed doet volgen. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 7. Voorbereidingsbesluit gebied tussen Pastoor Coolenplein, St. Janstraat en Oude Kerkstraat De heer Bogaarts zegt het eens te zijn met het voorliggende voorstel. Wel vraagt hij of er al iets bekend is van de plannen tot verbouw c.q. nieuwbouw van de basis school O De voorzitter antwoordt dat e.e.a. waarschijnlijk in een van de volgende vergader ingen aan de orde zal komen. De heer Bogaarts vraagt of de oorspronkelijke plannen voor verbouw van de basis school inderdaad door de onderwijsinspectie zijn afgekeurd. De voorzitter beaamt dit. De heer Bogaarts vraagt vervolgens of het college alle medewerking wil toezeggen bij het realiseren van de nieuwbouwplannen. De voorzitter zegt deze medewerking toe alhoewel deze materie niet aan de orde is bij het onderhavige agendapunt. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aangenomen. 8. Aankoop strook grond en pachtontbinding i.v.m. aanleg riolering kern Standdaar- buiten (10e wijziging gemeentebegroting 1981)! De heer van Poeijer zegt te beseffen dat het college bij deze transactie met de rug tegen de muur gezet is. De manier van onderhandelen van de heer Sweere kan hij als niet anders dan unfair bestempelen, temeer daar- de gemeenschap door zijn manier van handelen nu schade lijdt. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 2