Gymnastiekacconmodatie in Standdaarbuiten. De heer van Hoof informeert naar de plannen die er zijn met betrekking tot de gymna st iekacccrmodat ie te Standdaarbuiten gezien de slechte toestand waarin de Standaard thans verkeert. De voorzitter antwoordt dat, in samenhang met de plannen van het schoolbestuur, onder zocht zal worden wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een overdekte gymnastiek- en sportaccommodatie te Standdaarbuiten. De heer van Hoof zegt het verheugend te vinden dat deze problematiek aandacht krijgt 16. Afscheid van de heer P.A.H. Bogaarts. De voorzitter zegt, in een algemene opmerking vooraf, dat het frappant is te consta teren dat het aantal tussentijdse vacatures in gekozen vertegenwoordigingen sterk toeneemt. Hij zegt dat de Kiesraad thans onderzoekt of het wenselijk is dat de kandi datenlijsten worden uitgebreid. Vervolgens zegt hij dat de heer Bogaarts overigens een zeer legale reden heeft om ontsl.ag te nemen t.w. zijn verhuizing naar Oudenbosch. Hij zegt dat de heer Bogaarts reeds lid van de raad is sedert 1966. Uit de stukken is hem gebleken dat de heer Bogaarts ook een zeer aktief raadslid is geweest. Dit is naar zijn mening iets wat ten goede kan komen aan het totale functioneren van de Raad dus uiteindelijk aan de gemeenschap. Hij wenst de heer Bogaarts tesamen met zijn vrouw en gezin een goede toekomst toe in. Oudenbosch. Tot slot biedt hij hem, namens de gemeente Standdaarbuiten, een herinnering aan in de vorm van een glas-in-lood raam voorstellende het wapen der gemeente Standdaarbuiten. De heer Bogaarts spreekt zijn dank uit voor dit geschenk. Hij zegt dat hij de afge lopen jaren met veel raadsleden kontakt heeft gehad. Dit kontakt is altijd goed geweestHij zegt te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. 17. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 21 mei 1981 De Raad voornoemd, de voorzitter, de secretaris, JK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 29