De heer van Tilburg zegt zich bij de vorige sprekers aan te sluiten. Ook hij acht een nieuwe en goede accommodatie ten behoeve van het onderwijs zeer dringend nodig. De heer Bogaarts zegt nog op te willen merken dat het schoolteam van de school te Standdaarbuitenondanks de slechte omstandighedennaar zijn mening zeer goed functioneert. De heer van Damme spreekt tenslotte de hoop uit dat de school zo spoedig mogelijk in gebruik kan worden genomen. Zonder hoofdelijke sterrming wordt het voorstel aangenomen. 15. Rond/raag. Op- en afrit Oude Kerkstraat/ St. Janstraat. De heer van Damme wijst op de naar zijn mening zeer gevaarlijke situatie welke is ontstaan doordat betonplaten in de oprit vanaf de St. Janstraat naar de Oude Kerk straat, losraken. Hij vraagt of hier iets aan kan worden gedaan. Wethouder Kouters antwoordt dat in de loop van het jaar' de Raad een voorstel zal worden gedaan een krediet beschikbaar te stellen voor een reconstructie van de St. Janstraat en het benedendijksc gedeelte van de Oude Kerkstraat. In deze recon structie zullen uiteraard ook de op- en afritten worden meegenomen. Situatie Buitendijk. De heer van Damme wijst op de aan de Buitendijk ontstane schade door de bouw van het pompstation. Wethouder Kouters antwoordt dat reparatie zo spoedig mogelijk zal geschieden. Wethouder Mulders voegt hier aan toe dat dit uiteraard pas zal geschieden nadat het werk ter plaatse zal zijn afgerond. Vandalisme rondom schoolgebouw. De heer van Damme zegt dat enkele dakpannen van het schoolgebouw verdwenen en/ of beschadigd zijn. Hij vraagt of daar iets aan kan worden gedaan. De voorzitter zegt dat een er, ander te wijten is aan vandalisme. Het schoolbestuur- heeft thans besloten het speelterrein, buiten de schooltijden, niet meer toegankelijk te laten voor spelende jeugd. Jiij zegt dat de reparaties die telkenmale mcesten geschieden vanwege aangebrachte vernielingen een sterke aantasting van het onderhouds- fonds voor het schoolgebouw gingen vormen. Bovendien heeft de spelende jeugd een terrein ter beschikking in bestemmingsplan Oost. De heer van Damme merkt op dat laatstgenoemd terrein niet gebruikt kan worden door rolschaatsende jeugd. Dit rolschaatsen geschiedde voorheen op het speelterrein van de school. De voorzitter zegt hier niet direct een oplossing voor te wetenHij vindt evenwel de afsluiting van het speelterrein van de school volkanen terecht. Sloopwagens in bestemmingsplan De Hoop. De heer van Damme zegt dat bewoners van het bestemmingsplan De Hoop nog steeds over last ondervinden van in hun omgeving, door een mede-bewoner, geparkeerde sloopwagens. De voorzitter zegt dat gewerkt wordt aan een oplossipg. Beëindiging van de overlast zal echter slechts geleidelijk kunnen geschieden. Aanleg riolering Veerstraat, Havenstraat, Hoogstraat, en Oude Kerkstraat. De heer Bogaarts zegt dat de tuin van de heer Kruijsse wordt gebruikt als opslagplaats voor overtollige grond. Hij vraagt wanneer deze grond wordt weggehaald Wethouder Mulders antwoordt dat het aanbrengen van de riolering afgelopen maandag is afgerond. Men is thans doende met afwerking van de graafwerkzaamhedenreconstruc tie van de tuinen enz. Hij zegt dat de overtollige grond waarschijnlijk binnen enkele weken zal worden afgevoerd. - Gymnastiek -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 28