- 4 - 11. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd lid van de gemeenteraad. De voorzitter zegt dat door het vertrek van de heer Bogaarts als lid van de raad een vacature is ontstaan die opgevuld kan worden door de heer C.A. Sitters te Stand- daarbuiten. De heer Sitters heeft zijn geloofsbrieven daartoe aan de Raad ingezonden. De voorzitter vraagt de leden van Damme, van Hoof, en Kouters om tesamen met de secretaris een commissie te vormen voor het onderzoek van de door de heer Sitters ingezonden geloofsbrievenIn afwachting van het oordeel van deze commissie schorst de voorzitter de vergadering. Na terugkomst van de commissie wordt de vergadering heropend. De heer van Hoof zal namens de commissie verslag uitbrengen van het ge houden onderzoek. De heer van Hoof deelt mede dat de door de heer Sitters ingediende geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. De commissie heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van op- of aanmerkingen. Zonder hoofdelijke stemming worc.it vervolgens besloten de heer Sitters toe te laten als lid van de gemeenteraad. 12. Subsidiëring maatschappelijk werkende voor culturele minderheden. De heer van Hoof zegt het volledig met het gedane voorstel eens te zijn. Ook hij is van mening dat het aantal buitenlanders per gemeente de meest reëele verdeling der kosten is. Hij zegt zich voorts af te vragen of C.R.M. hier niet meer in kan subsi diëren. De heer Bogaarts zegt het eveneens eens te zijn met de door het College voorgestelde verdeelsleutel. Hij zegt dat gemeenten met meer buitenlanders waarschijnlijk ook meer1 met de problematiek daaromtrent zullen worden geconfronteerdHij zegt voorts dat, hoewel de huisvestingsproblematiek hier geheel buiten staat, de "buitenlandse mede-nederlanders" bij de woningstichting zeker niet worden gediscrimineerd. De voorzitter zegt tenslotte dat iedere gemeente die buitenlanders herbergt de ver plichting heeft voor deze mensen zorg te dragen. Hij spreekt de hoop uit dat in de andere gemeenten een zelfde gedachte leeft. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 13. Behandeling ontwerp Streekplan West - Brabant. De heer Bogaarts zegt dat Standdaarbuitenin tegenstelling tot de mening van hogere organen, voor handhaving van het leefklimaat enige groei nodig heeft. Weliswaar zijn nu 12 woningen in aanbouw doch dit is veel te weinig om met name jonge Standdaar- buitenaren huisvesting te kunnen bieden. Hij zegt een uittocht van deze groep te constateren. Wanneer Standdaarbuiten thans niet voldoende groeimogelijkheid verkrijgt zijn de beide kernen ten dode opgeschreven. De heer van Hoof vestigt nogmaals de aandacht op de motie van de gemeenteraad van Steenbergen aangaande dit streekplanHij zegt deze. motie nog immer geheel te onder schrijven Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten opnieuw bezwaar te maken tegen het ingekomen ontwerp Streekplan West - Brabant. 14. Medewerking aan de Stichting Katholiek Onderwijs Standdaarbuiten ex. artikel 50 van de Kleuteronderwijswet en ex. artikel 72 van de Lageronderwijswet 1920 respectievelijk voor de bouw van een 2- klassige kleuterschool en een 7- klassige basisschool De voorzitter zegt dat het de Raad bekend zal zijn dat hieromtrent reeds veel overleg is geweest. Het thans voorliggend voorstel is naar zijn mening goed onderbouwd en gedocumenteerd De heer van Hoof zegt zeer blij te zijn rnet het gedane voorstel. Hij zegt de situering van de nieuw te bouwen school in het bestemmingsplan Oost ideaal te vinden. De heer Bogaarts zegt eveneens blij te zijn dat hij in de laatste vergadering die hij als raadslid bijwoont nog over dit voorstel mee kan beslissen. Hij zegt het geheel met het voorstel eens te zijn. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 27