- 3 - Hij zegt dat bij de laatste ontvangst van de Timberwolf-Associationwaarbij door het koor ook een uitvoering is gegeven, door de raad reeds werd opgemerkt dat Standdaar- buiten trots nvag zijn op een dergelijke zangvereniging en dat deze zeker niet ver loren mag gaan. On deze redenen zegt hij voor het voorstel te zijn doch is ook hij van mening dat verdere verhogingen in de toekomst zeer kritisch moeten worden bezien. De voorzitter merkt op dat het inderdaad zeer waarschijnlijk is dat de fiscus een belangrijke rol heeft gespeeld in de gestegen loonkosten voor de dirigent. Voorts zegt hij van mening te zijn dat de leden der vereniging reeds een zeer acceptabel contributie per maand betalen. Vervolgens vraagt hij of één der leden sterrming ver langt. De heer van Hoof zegt stemming te verlangen. De voorzitter gaat vervolgens over tot deze sterrming. Tegen het voorstel wordt gestemd door de heren van Hoof, van Damme, en van Tilburg. Voor het voorstel zijn de heren Kouters, Muldersen Bogaarts. Vanwege het staken der sterrmen in een niet-voltallige vergadering wordt het nemen van het besluit terzake tot een volgende vergadering uit gesteld 7. Subsidiëring Standdaarbuitense Recreatieve Volleybalvereniging S.R.V. (20e wijziging gemeentebegroting 1981). De heer van Hoof zegt blij te zijn dat deze vereniging thans ook voor subsidie in aan- merkirg komt. Hij zegt dat deze vereniging het geld nodig heeft. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 8. Aanwijzirg van objecten in te brengen in het gemeentelijk antennebedrijf alsmede vaststelling van de inbrengwaarde daarvan, overdracht van de reserves en vast stelling van de balans per 1 januari 1981 van het gemeentelijk antennebedrijf. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 9. Aanvullend krediet coating en belijning tennisbaan Standdaarbuiten (21e wijziging gemeentebegroting 1981). De heer van Damme informeert naar de mogelijkheid alsnog opdracht te geven aan de Fa. Wernink. De voorzitter zegt dat de Raad in een vorige vergadering duidelijk uitspraak heeft gedaan niet in zée te gaan met een failliete firma. De heer van Hoof zegt dat de consequentie dat de prijs eventueel hoger uit zou vallen bekend was. Hij zegt het thans voorliggend voorstel te steunen. De heer Bogaarts zegt ook bij het eerder genomen besluit om niet te gunnen aan de Fa. Wernink, te willen blijven. De heer van Tilburg zegt zich bij de twee vorige sprekers aan te sluiten. Zonder hoofdelijke stemming wordt het gevraagde krediet gevoteerd. 10. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan buitengebied (gedeeltelijk). De heer Bogaarts zegt, kort voor de vergadering, een schrijven te hebben ontvangen van de plaatselijke afdeling van de P.v.d.A. waarin gesteld wordt dat verlenging van voorbereidingsbesluiten geen goede zaak is. Hij wijst op de lange periode die nodig is om, met name een bestemmingsplan buitengebied, zorgvuldig voor te bereiden. In af wachting van de vaststelling dient het gebied beschermd te worden middels een voor bereidingsbesluit De voorzitter voegt hieraan toe dat de procedure van totstandkoming van het bestemmings plan buitengebied onlangs aan de orde is geweest in de vergadering van het College. Op korte termijn zal overleg worden gevoerd met de Raad over de verdere invulling van het bestemmingsplan. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. - 11. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 26