3Ingekomen stukken Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 28 voor kennisgeving aan te nemen en het stuk genoemd onder nummer 29 te beantwoorden conform het ter inzage gelegde orrtwerp-schrijven. 4. Benoeming ambtenaren van de burgerlijke stand. Door de voorzitter wordt allereerst aan de orde gesteld de voorgestelde benoeming Van de heer P.G. Wijgergangs tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij vraagt de heer van Damrne hem te assisteren bij de daartoe te houden stemming. Er worden zes geldige stemmen uitgebracht, allen op de heer P.G. Wijgergargs. De heer Wijgergangs is derhalve, ingaande 10 .april 1981, benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente StanddaarbuitenVervolgens wordt de eventuele benoeming van mej C.M. Lukas aan de orde gesteld. De voorzitter verzoekt de heer van Damme hem wederom te assisteren. Er worden zes geldige stemmen uitgebracht allen op mej. Lukas. Mej. C.M. Lukas is derhalve, met ingarg van 10 april 1981, eveneens benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Standdaarbuiten. 5. Krediet vervaardigen bestemmingsplan Noordhoeksediik - Weeldiik (18e wiizieins gemeentebegroting 198~ UJ Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 6. Subsidiëring gemengde zangvereniging Eendracht (19e wijziging gemeentebegroting 1981 De -heer van Damme zegt de voorgestelde verhoging zeer fors te vindenHij zag gaarne een begin gemaakt met 1.250,00. De voorzitter zegt dat het subsidie aan de zangvereniging reeds lange tijd niet is verhoogd. Hij zegt dat hierdoor een achterstand is ontstaan welke nu wordt recht getrokken. Hij zegt voorts dat men met dit bedrag voorlopig wel weer toe zal kunnen komen. De heer van Damme vraagt of kar, worden vastgelegd dat het subsidie dan de eerste 5 jaar niet meer wordt verhoogd. De voorzitter zegt dit af te raden. Hij is van mening dat de raad zich niet voor zo'n lange periode moet vastleggen. Een trendmatige verhoging over een drie- of viertal, jaren moet volgens hem niet onmogelijk worden gemaakt. De heer van Hoof zegt eveneens grote problemen met dit voorstel te hebben. Hij zegt te hebben geconstateerd dat de aanwerving van een nieuwe dirigent tot een forse kosten verhoging heeft geleid. Naar zijn mening heeft de vereniging zelf geen aktiviteiten verricht om de kas te spekken doch heeft men vooi" de gemakkelijkste weg gekozen door naar het gemeentehuis te gaan. Wethouder Mulders zegt dat de vereniging zeker wel aktiviteiten ontplooit. Hij zegt dat de vereniging jaarlijks enkele concerten organiseert die voor iedereen toegankelijk De heer van Hoof zegt andere aktiviteiten te bedoelen cm de kas te spekken zoals ophaal-akties e.d. Wethouder Mulders zegt van mening te zijn dat het karakter van deze vereniging zodanig is dat dergelijke akties hiervan niet kunnen worden verwacht. Hij erkent overigens ook de forsheid van de verhoging. Do heer Bogaarts zegt dat door de zangvereniging vanaf 1973 geen verhoging van het subsidie is gevraagd zodat hij de aanpassing terecht zegt te vinden. Hij vindt boven dien dat eon verjaardags-aktie of een oud-papier-aktie niet van deze vereniging kan worden verwacht temeer daar reeds zulke akties worden gehouden in Standdaarbuiten. Naar aanleiding van de sterk gestegen kosten voor een dirigent merkt hij op dat dit functies zijn die veelal uit hobbyisme worden bedreven doch dat deze mensen tegen woordig ook door de belastingdienst worden aangeschreven. Zij zijn derhalve genood zaakt een redelijke bruto-vergoeding te vragen. - Hij -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 25