GEMEENTE ST AN DDA ARBUITEN Ill 21 mei 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op donderdag 9 april 1981 cm 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: A.M.F.M. MuldersW.J.L. van DammeJ. van Tilburg, P.O. van Hoof, P.A.H. Bogaarts, en A.P. Kouters. Afwezig met kennisgeving is de heer A.J. Veeke. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Overeenkomstig het VP bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nunmer 3 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 12 februari 1981, 5, 13, en 21 maart 1981. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen van de vergadering van 12 februari 1981 ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens worden door de voorzitter de ontwerp-notulen van de vergadering van 5 maart 1981 aan de orde gesteld. De heer van Hoof merkt naar aanleiding hiervan op dat op pagina 3 van deze notulen bij zijn opmerking over de speelveldjes in de voorlaatste zin wordt vermeld dat hij zou hebben gezegd dat het veldje aan de Predikherenstraat zou kunnen worden inge richt als trapveldje. Hij zegt dat hij hier juist over het inrichten als speelveldje zou hebben gesproken. De voorzitter merkt naar aanleiding van deze opmerking nog op dat het terrein in het bestemmingsplan Oost thans voldoende kan fungeren als trap— en speelveldje. De jeugd wordt thans naar dit terrein verwezen. De speelplaats van de basisschool is ook niet •meer toegankelijk buiten de schooltijden. Aan de Rijkspolitie is gevraagd terzake toezicht te houden. Hij zegt voorts dat zo spoedig mogelijk een aanvang zal worden gemaakt met het inrichten van het terrein aan de Predikherenstraat als speelveldje. Met vermelding van de door de heer van Hoof gevraagde wijziging worden de ontwerp notulen van de vergadering van 5 maart 1981 vastgesteld. De ontwerp-notulen van de vergaderingen van 13 en 21 maart 1981 worden vervolgens, nadat deze paginagewijze door de voorzitter aan de orde zijn gesteld, onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 21 maart 1981 merkt de heer Bogaarts op dat hij nu reeds heeft kunnen constateren dat de destijds door hem uit gesproken verwachtingen van de heer Wijgergangs geheel uitkomen. Hij zegt dit zowel voor de raad als voor de gemeente verheugend te vinden. De voorzitter zegt, aansluitend op deze opmerking, de raad en de gehele gemeente Standdaar buiten dank te willen zeggen voor de bijzonder waardige, plezierige en fijne wijze waarop hij en zijn gezin welkom is geheten te StanddaarbuitenHij zegt dat dit inspirerend heeft gewerkt om zich ten volle in te zetten voor de gemeente Standdaar buiten. De voorzitter deelt vervolgens mede dat van de heer Veeke bericht van verhindering deze vergadering bij te wonen is ingekomen in verband met ziekte.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 24