- 6 - Een uitzondering hierop moge misschien zijn de onderwijsvoorziening in de kern StanddaarbuitenMet zal U ongetwijfeld bekend klinken dat mijn bijzondere belang stelling daarnaar zal uitgaan en we, hopelijk in goede verstandhouding, met alle betrokkenen zullen gaan zoeken naar een verbetering van deze situatie. Het is gepast om op dit moment even stil te staan bij de problematiek van de kleine kernen en het gemeentelijk herindelingsbeleidEr is veel te doen rond de leefbaar heid in kleine kernen; er worden forse nota's over vol geschreven. Moet een gemeente een bepaald inwoneraantal tellen, wil ze levensvatbaar zijn? Ik zou de gehele problematiek willen omvatten en bevatten met: Het is aantoonbaar te bewijzen dat een mens het best kan functioneren in kleine basis gemeenschappen, waarin hij zich veilig voelt, zich geborgen en gestemd weet. Of dit nu een wijkraad is, een buurtvereniging, een parochie of hoe dan ook te noemen. In dit verband is het toch duidelijk dat een gemeente niet gauw te klein is om levens vatbaar te zijn. En natuurlijk zijn er dan taken, die een kleine gemeente niet alleen aan kan. Praktisch overal, en zeker in dit gebied, heb ik kunnen merken dat gemeenten elkaar dan weten te vinden om gezamenlijk deze taken aan te pakken. Ik wil nog even terugkomen op de basisgemeenschappen. Uit de geschiedenis is duidelijk te leren dat het fundament voor een goed functioneerde samenleving het gezin is. In dit verband zij het mij vergund een enkele opmerking te maken tot onze familie- schare, hier aanwezig. Wij hebben allen, wederzijds, het voorrecht gehad om vanuit een hecht gezinsverband de maatschappij in te stappen en keer op keer weer in dat ge zin te kunnen terugkeren. De goede verstandhouding die is blijven bestaan, vindt zeer zeker hier zijn grondslag. Bedankt dat jullie er vanmiddag zijn. Tot slot zegt hij de heer Bogaarts dank voor zijn vriendelijk onthaal namens de raad. Tegen de secretaris, die de verhouding burgemeester met zijn gemeente vergeleek met een huwelijk, zegt hij dat het huwelijk alom ter discussie staat maar dat naar zijn mening een goed huwelijk nog steeds het beste is wat je kunt hebben. Aan het adres van de lieer Mangelmans spreekt hij de hoop uit dat de samenwerking, zowel met Oudenbosch als met de andere buurgemeenten, even vruchtbaar mag blijven als die tot op heden was. Tegen burgemeester van Erp zegt hij dat Berlicum voor hom een begrip zal blijven. Hij spreekt de hoop uit dat het Berlicum in de toekomst ook zeer goed zal gaan. 'Wethouder Bosch dankt hij voor diens vriendelijke woorden. Hij zegt altijd zeer prettig te hebben samengewerkt binnen en met het gemeentebestuur van Berlicum. Een apart dank woord richt hij tot de gemeentesecretaris van Berlicum, de heer G.M. Gerrits. Met laatstgenoemde heeft hij het langst samengewerkt in diverse functies. Hij dankt de heer Gerrits voor de goede samenwerking die er steeds is geweest. Tegen de heer Bosch zegt hij dat de door hem geschetste leegten dienen te worden gebagatelliseerd. Een opmerking die de heer Bosch wederom de uitspraak "typisch Wijgergangs" ontlokt. Tot slot dankt hij de pastores van der Walle en Dirven voor hun medewerking aan de eucharistieviering en de tijdens deze viering gesproken woorden. De viering stond in het teken van het oog hebben voor de medemens. Een zaak die hij in de huidige tijd gaarne onderschrijft. Tot slot sluit burgemeester Wijgergangs de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 9 april 1981. De Raad voornoemd, de voorzitter, de secretaris, JK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 23