Er is niet veel te zien in een klein stadje maar wat je er hoort maakt dit ruimschoots goed. Tot slot nog een woord van welkom aan U, mevrouw Wijgergangs, en een felicitatie met de benoeming van Uw man tot burgemeester van Standdaarbuiten. U deelt in deze eer en naar ik meen ook terecht. In gezamenlijk overleg heeft U besloten Uw man ook tot steun te zijn in zijn nieuwe ambt. Wij wensen U daarbij alle succes en sterkte toe en wij hopen van harte dat U en Uw gezin zich spoedig in de Standdaarbuitense gemeenschap mag thuisvoelen. Vervolgens wordt het woord verleend aan de edelachtbare heer mr. P.J.J.M, Mangelmans welke zal spreken namens de buurgemeenten, namens het Streekgewest Westelijk Noord - Brabant alsmede namens de burgemeesterskring "Het Markiezaat" De heer Mangelmans zegt dat hij de burgemeester één dag na het bekend worden van diens benoeming reeds telefonisch hiermee heeft gelukgewenst. Hij zegt te denken dat dit wellicht als "vrijpostig" is overgekomen. Hij zegt zelf destijds, bij zijn benoeming tot burgemeester der gemeente Oudenbosch, op een zelfde wijze te zijn benaderd door de voorganger var de heer Wijgergangs. Ook hij vond dit toen vrijpostig doch later is hij de achtergronden hiervan gaan begrijpen. Hij hoopt dat dit de heer Wijgergangs ook zal gebeurenHij kenmerkt de diverse vermen van samenwerking die de gemeenten onderling hebben als een noodzakelijk kwaad doch erkent dat samenwerking ook zeer prettig en positief kan zijn. Hij vestigt met name de aandacht op het gezamenlijk brandweerkorps van de gemeenten Oudenbosch en Standdaarbuiten. Een brandweerkorps dat onlangs het nationaal kampioenschap behaalde onder een Standdaarbuitense bevel voerder en waar we dus terecht trots op mogen zijn. Hij heet de heer Wijgergangs vervolgens welkom in de burgemeesterskring. Hij schetst de kring als een zeer informele kring waarin in een prettige collegialiteit gezamen lijk problemen kunnen worden besproken. Hij zegt dat de heer Wijgergangs deskundig is op het gebied van scholen. Gezien de functie van zijn voorganger binnen de kring had dit eigenlijk moeten zijn vis-scholen. Hij hoopt echter op voldoende flexibili teit van de zijde van de heer Wijgergangs om dit probleem te kunnen ondervangen. Tot slot spreekt hij een woord van welkom namens het Streekgewest Westelijk Noord - Brabant. Hij zegt dat het Streekgewest een zeer lichte samenwerkingsvorm is zodat er erg veel kontakt is met de aangesloten gemeenten zowel op bestuurlijk als ambte lijk terrein. Binnenkort zal de heer Wijgergangs een uitnodiging ontvangen van de voorzitter voor een nadere kennismaking met het Streekgewest. De heer Kouters zegt dat Standdaarbuiten niet alleen met Oudenbosch een goede samen werking heeft. Ook de samenwerking met Klundert is daarvan een voorbeeld. Bovendien heeft Standdaarbuiten sinds kort een verhouding met de gemeente Fijnaart en Heijningen. Vervolgens geeft de heer Kouters het woord aan de edelachtbare heer J. van Erp, burge meester van Berlicum. De heer van Erp kenmerkt in een kort woord zowel de heer als mevrouw Wijgergangs als harde werkers die veel werk hebben verricht voor en te Berlicum. Hij dankt hen beiden hiervoor. Hij zegt dat iedereen er trots op is dat de "bovenmeester van Middelrooi" thans burgemeester van Standdaarbuiten is geworden. De heer Kouters geeft vervolgens het woord aan de heer A. Bosch, wethouder te Berli cum. De heer Bosch zegt te moeten wennen aar de aanspreektitel "edelachtbare heer burge meester" doch dat hij met een dergelijke, indrukwekkende, ambtsketen niet buiten deze titel om kan. Hij zegt te verwachten dat Standdaarbuiten zeer benieuwd zal zijn wat voor burgemeester men heeft gekregen. Omdat hij de nieuw benoemde burgemeester al als buurjongen kende zal hij trachten enige duidelijkheid hierin te verschaffen. Vroeger voetbalde hij vaak met de heer Wijgergangs. Hij weet zich nog te herinneren dat de nieuwe burgemeester uitgesproken links is. Hij zegt hiermee te bedoelen links benig bij voetbal. De nieuwe burgemeester houdt zich bij voorkeur- op in het midden veld.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1981 | | pagina 21