De heer Bogaarts spreekt vervolgens een woord van waardering uit aan hetadres van wethouder Kouters die, ondanks zijn eigen drukke: werkzaamheden, het burgemeesterschap de afgelopen maanden uitstekend heeft waargenomen. Hij zegt dat in de profielschets is gevraagd om een harde werker. Hij constateert dat, gezien de vele nevenfuncties die de burgemeester thans nog heeft of heeft bekleed, Standdaarbuiten inderdaad een harde werker heeft gekregen. Hij waarschuwt mevrouw Wijgergangs dat zij haar man in de toekomst zal moeten delen met alle inwoners van Standdaarbuiten. Tot slot spreekt hij de hoop uit dat de heer Wijgergangs nog veel mag leiden in Stand daarbuiten, daarbij de nadruk vestigend op de "korte ei". Hij besluit zijn toespraak met de woorden "Leve burgemeester Wijgergangs. Leve Standdaarbuiten". Hierna verleent wethouder Kouters het woord aan de heer J.A.M. Hereijgers, gemeente secretaris, welke namens het personeel der gemeente enige woorden zal spreken. De heer Hereijgers spreekt het navolgende. Edelachtbare heer burgemeester, mevrouw Wijgergangs, familie, dames en heren! Hoewel we dit eerder informeel deden wil ik U, mede namens het voltallige gemeente- personeel, noginaals, maar nu in het openbaar feliciteren met Uw benoeming tot burge meester van Standdaarbuiten. Niet alleert de inwoners en de gemeenteraad van Standdaarbuiten hebben reeds lang en vol belangstellende verwachting uitgezien naar- deze benoeming. Ook het gemeentepersoneel heeft dit gedaan. Immers, tezamen met de secretarie-ambtenaren bent U sedert 16 rpaart j.l. geworden tot een van de dagelijkse bewoners van dit gebouw. Wat is dan belangrijker dan een zeer goede verstandhouding en een uitstekende samen werking. Dat zijn dingen welke in het belang zijn van de gemeenschap welke wij dienen en waarop ook het voltallige personeel rekent. Als tegenprestatie daarvoor zeggen wij U gaarne toe dat U verzekerd kunt zijn van onze volledige medewerking. Het gemeentepersoneel staat in de startblokken om U, zo veel als mogelijk, behulpzaam te zijn bij een goede vervulling van Uw ambt. Met zoveel als mogelijk bedoel ik dat het gewenst is bij de uitweiding van nadere plannen en verlangens enige fasering en geleidelijkheid toe te passen. U heeft daarbij rekening te houden met de kwantitatieve sterkte van het apparaat. Uw be noeming geldt voor een periode van 6 jaren. Daarna behoort herbenoeming tot de mogelij kheden Het is dan ook niet nodig al Uw plannen gedurende het eerste jaar tot uitvoering te brengen, een overbelasting van Uzelf en van de ambtelijke medewerkers kan daarmee wellicht worden voorkomen. Ik moet U zeggen, dat onze indruk, die vrij kregen met de eerste kennismaking, wel zeer goed en positief overkwam. De goedwilligheid, de gemoedelijkheid en de eenvoud van U, en ook van Uw vrouw, gaf ons de indruk dat wij of liever gezegd de Commissaris van de Koningin, in de roos heeft geschoten. Onze hoop is, burgemeesterdat alle verwachtingen die wij van U hebben gekregen, bewaarheid mogen 'worden en dat wij dan kunnen zeggen "Standdaarbuiten heeft het met U getroffen" en dat U dan kunt zeggen "Ik heb het met Standdaarbuiten getroffen". De installatie is natuurlijk een onbeschreven blad. U hebt nog niks misgedaan; ieder een staat vol verwachting; niemand is nog kwaad kunnen worden om wat U nu weer heeft gezegd of gedaan. Dat is een heerlijke gedachte, profiteert daarvan, want ook dat komt nog wel eens een keer. Het bekende gezegde het is niet altijd rozegeur en mane schijn is hier geheel van toepassing. Men zegt dat ook bij een huwelijk. Ik trek deze vergelijking omdat een burgemeester1 toch wel ergens een beetje getrouwd is met zijn gemeente. Bedenkt dan dat er in ieder huwelijk wel eens wat gebeurt en zo ook wel tussen een burgemeester en zijn gemeente. Als U straks even mocht gaan twijfelen onthoudt U dan een citaat van Kin Hubbard, dat luidt als volgt: - Er -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 20