GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 12 februari 1981 Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten, ge houden op donderdag 15 januari 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: A.M.F.M. Mulders, A.J. Veeke, P.G. van Hoof, J.G.M. van Poeijer, P.A.H. Bogaarts en A.P. Kouters. Afwezig met bericht van verhindering is de heer J. van Tilburg. Voorzitter is de heer A.P. Kouters, loco-burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed, Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 3 van de presen tielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. De voorzitter deelt mede dat het lid van de raad, de heer J. van Tilburg, wegens prive-omstandigheden verhinderd is de raadsvergadering bij te wonen. Vervolgens zegt de voorzitter: M In de eerste vergadering van het nieuwe jaar wil ik U, leden van de gemeenteraad, een gezond, voorspoedig en gelukkig 1981 toewensenTerugblikkend op het jaar 1980 kan de conclusie getrokken worden dat het afgelopen jaar niet slecht is ge weest. Zonder dat ik volledig wil en kan zijn noem ik enkele belangrijke gebeur tenissen - uitreiking glaspaneel door de provincie Noord - Brabant op 14 april 1980; - officiële opening van het gemeentehuis op 25 april 1980; - votering krediet aanleg riolering dijkbebouwing kern Standdaarbuiten; - votering krediet aanleg centrale antenne inrichting kern Standdaarbuiten; - overdracht provinciale wegvakken aan de gemeente; - votering krediet reparatie- en revisiekosten torenuurwerk; - vaststelling Verordening openbaarheid van bestuur; - aanschaf tractor en hulpmiddelen openbare werken - benoeming van een gemeentesecretaris; - instelling tak van dienst voor het antennebedrijf; - overname gemeenschapshuis De Standaard; - afscheid van burgemeester-secretarisde edelachtbare heer P.M. Hamel op 21 en 22 november 1980. Niet geheel onbezorgd doch wel met enig vertrouwen zie ik het jaar 1981 tegemoet Belangrijk feit is dat Standdaarbuiten voor het eerst sinds 1972 zonder aanvullende financiële steun van het rijk een sluitende begroting heeft. Mede door het be zuinigingsbeleid van de centrale overheid zal ook Standdaarbuiten daaraan niet kun nen ontkomen, het stellen van prioriteiten is daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Ik spreek de wens en de hoop uit dat ook in 1981 weer een goede samenwerking en een prettige verstandhouding binnen de gemeenteraad mag heersen". 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 11 december 1980. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen van de ver gadering van 11 december 1980, onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld, nadat deze paginagewijze door de voorzitter aan de orde zijn gesteld.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 1