- 2 - Wij hebben begrepen uit een gesprek met U dat Uw sollicitatie naar het burgemeesters ambt de volledige instemming had van Uw vrouw en kinderen. Dus kan men stellen dat de hele familie deelt in dit geluk. En ook de gemeente Stand- daarbuiten verkeert in feeststemming, want wij hebben gekregen wat gevraagd is. Door U te benoemen als eerste burger wordt het profiel dat onze raad aan de Commissaris der Koningin voorlegde volledig beantwoordt. Wij zijn daar gelukkig mee, omdat dat ons de overtuiging gegeven is dat met de wensen van een kleine gemeente rekening wordt gehouden. Wij hebben zelfs meer gekregen dan gevraagd is n.l. een van de wensen die gesteld zijn was dat wij graag iemand hadden met bestuurlijke ervaring. Als dan blijkt dat die bestuurlijke ervaring, bestaan heeft uit een tienjarig raads lidschap waarvan een periode als wethouder in een gemeente met twee kerkdorpen is dat iets waar zelfs onze raad niet aan gedacht heeft. De ervaring die U daarbij opgedaan heeft zal onze hele gemeente ton goede komen, want 2 kerkdorpen binnen één gemeente legt toch een zware financiële druk, op deze om de voorzieningen op peil te houden c.q. uit te breiden. Tijdens ons eerste kennismakingsbezoek en ook afgelopen zondag bij Uw afscheidsreceptie van de school, waarvoor wij een uitnodiging mochten ontvangen van Uw schoolbestuur', heeft bij ons de indruk achtergelaten dat U in Middelrode een gerespecteerd en populair man bent. Dit alles bij elkaar houdt beloften in voor de toekomst. Een todkomst die wij als gemeentebestuur met U aan het hoofd hoopvol tegemoet zien. Ondanks de pro blemen die er ook binnen onze gemeente zijn. Ik noem b.v. de ver- of nieuwbouw van de basisschool in Standdaarbuiten, waar wij zeer binnenkort mee geconfronteerd zullen worden. De onvoldoende gymvoorziening van deze school. Een gedeelte van onze gemeente is nog niet cp de riolering aangesloten. Onvoldoende binnensport-acconmodatie Reconstructie Markt, Havenstraat, Veerstraat. Het woonwagenkamp Het aantal woningzoekenden stijgt nog steeds. Dit is slechts een kleine greep van zaken die de eerstkomende tijd in de gemeente aan de orde komen of zijn. Zaak is dat U rnet Uw raad prioriteiten stelt, wat eerst uitgevoerd gaat worden, want ook ons ontbreekt het aan voldoende middelen. Burgemeester, in Standdaarbuiten neemt de belangstelling bij de bevolking voor gemeente zaken toe. Ook de burger denkt mee en soms anders dan de burgemeester met zijn gemeente bestuur. Ongetwijfeld zult U ook aan kritiek blootstaan. Daar zult U niet aan ontkomen, want wie aan de weg timmert heeft veel bekijks. Wij gaan met goede moed en vol vertrouwen samen met U aan het werk, om Standdaarbuiten te houden zoals het is samen te vechten voor de leefbaarheid van onze beide dorpen, want ze zijn het waard burgemeester Het is goed volk dat hier woont. Mag ik dan nog vanaf deze plaats gebruik maken om de raad te danken voor de wijze waarop zij mij de afgelopen 4 maanden tegemoet zijn getreden en mij geholpen hebben om de taak, die mij opgedragen was zo goed mogelijk te vervullen. Mijn dank daarvoor. Ik hoop dat U onze burgemeester op dezelfde wijze tegemoettreedEn dan zal het heus wel gaan. Burgemeester, wij wensen U alle succes toe in Uw ambts Een goed verblijf en liefst zo gauw mogelijk met Uw gezin in Standdaarbuiten en hopelijk niet voor te korte duur. Mag ik U nu verzoeken op te willen staan om de aan Uw ambt verbenden onderscheidings tekenen te omhangen. Hierna omhangt wethouder Kouters de burgemeester de ambtsketen, feliciteert hem en wenst hem veel succes toe. Vervolgens overhandigt hij de voorzittershamer. Hierna geeft hij het woord aan de heer P.A.H. Bogaarts die namens de gemeenteraad enkele woorden zal spreken. De heer Bogaarts zegt dat de heer Wijgergangs de jongste opvolger is van Frans van Liedekerke. Frans van Liedekerke werd de eerste schout van Standdaarbuiten in 1528. Hij was schout over de schorren en slikken van Standdaarbuiten. De heer Bogaarts zegt dat de burgemeester inmiddels waarschijnlijk reeds heeft geconstateerd dat Standdaar buiten iets meer is dan schorren en slikken. Hij zegt dat de gemeenteraad gelukkig is met de nieuwe burgemeester vooral met de heer Wijgergangs als nieuwe burgemeester om dat deze precies in het door de Raad geschetste profiel past. - De - i

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 19