GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 9 april 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der geneente Standdaarbuiten op zaterdag 21 maart 1981. Aanwezig zijn de heren: P.A.H. Bogaarts, J. van Tilburg, P.O. van Hoof, W.J.L. van Damme, A.J. Veeke, A.M.F.M. Mulders en A.P. Kouters. Voorzitter is de heer A.P. Kouters, loco-burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. Tevens zijn aanwezig de per 16 maart j.l. benoemde burgemeester van Standdaarbuiten, de edelachtbare heer P.G. Wijgergangs alsmede-zijn echtgenote mevrouw J.C.M. Wijger- gangs- van Dongen. Voorts zijn aanwezig een aantal genodigden voor deze bijzondere vergadering t.w. de kinderen van de heer Wijgergangs, een aantal familieleden van de heer Wijgergangs, de heer P.H. van den Broek namens de Commissaris der Koningin alsmede namens de heer Mr. Th.M. Houwen, kabinetschef van de Commissaris der Koningin, oud-burgemeester P.M. Hamel en mevrouw A.M. de Swart- van der Westen, de echtgenotes der leden van de Raad en van de secretaris, de burgemeester, de secretaris en de beide wethouders der gemeente Berlicum allen vergezeld door hun echtgenotes, de burgemeester van Valkens- waard met zijn echtgenote, het dagelijks bestuur van de R.K. Basisschool te Middel rode, de pastores H. Lentjes te Middelrode, P.J. van der Walle te Standdaarbuiten en G.P. Dirven te Noordhoek alsmede mevrouw J. Knook- Straver namens de N.H.-gemeente, afgevaardigingen van de gemeentebesturen van de buurgemeenten Oudenbosch, Fijnaart en Heijningen, Oud en Nieuw Gastel en Klundert, de heer H.H. Engelaar, groepscommandant der Rijkspolitie te Oudenbosch en de heer F.W. Rietveld, postcommandant der Rijks politie te Standdaarbuiten, de heer J. Brabers, commandant der brandweer Oudenbosch - Standdaarbuiten alsmede het voltallige personeel der gemeente Standdaarbuiten. Wethouder Kouters opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet vervolgens allen van harte welkom op deze bijzondere vergadering, in het bijzonder heet hij welkom de heer P.H. van den Broek, die namens de Commissaris der Koningin deze vergadering bijwoont. Hierna deelt hij mede dat berichten van verhindering deze vergadering bij te wonen zijn ingekomen van de Commissaris der Koningin in Noord - Brabant, van diens kabinets chef de heer Mr. Th.M. Houwen, van burgemeester Twaalfhoven der gemeente Hoeven en van de gemeentelijk geneesheer tevens plaatselijk huisarts dr. J.J. Scholtens. Vervolgens verzoekt hij de gemeentesecretaris kennisgeving te doen van de ingekomen stukken. De gemeentesecretaris leest het Koninklijk Besluit d.d. 16 februari 1981, nr. 1 voor waarbij de heer P.G. Wijgergangs te Berlicum ingaande 16 maart 1981 is benoemd tot burgemeester der gemeente Standdaarbuiten en voorts een schrijven van de Commissaris der Koningin in Noord - Brabant, d.d. 4 maart 1981, houdende mededeling dat door de heer P.G. Wijgergangs de eden voorgeschreven in artikel 71 der gemeentewet zijn af gelegd. Hierna spreekt wethouder Kouters de navolgende woerden. Burgemeester, geachte mevrouw en familie! Het doet mij groot genoegen en ik vind het een eer om als eerste U in het openbaar officieel te mogen feliciteren met Uw benoeming tot burgemeester van onze gemeente. Wij zijn er van overtuigd dat U vandaag met Uw vrouw en kinderen een gelukkige dag beleeft omdat nu gevonden is waarnaar U gezocht heeft n.l. burgemeester worden van een kleine geneente. - Wij - 4 A.?9

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 18