- 3 - Bebording Langeweg-Noord en Langeweg-Zuid De heer van Danxne vraagt of het mogelijk is borden te plaatsen bij de 'Langeweg-Noord en de Langeweg-Zuid Hij zegt dat het regelmatig voorkomt dat deze wegen worden ver wisseld hetgeen nogal wat omrijden tot gevolg heeft. De voorzitter zegt toe een en ander te zullen laten onderzoeken en zo nodig tot aan brenging van de bebording over te gaan. C.A.I. Nocrdhoek. De heer van Damme vraagt of bij aanleg van een C.A.I. te Noordhoek ook het Klunderts gedeelte hierop zal worden aangesloten. De voorzitter zegt dat dat in principe wel de bedoeling is doch dat de plannen voor aanleg van een C.A.I. te Noordhoek voorlopig zijn aangehoudenAfgewacht zal worden hoe de C.A.I. te Standdaarbuiten gaat functioneren waarna de situatie in Noordhoek opnieuw zal worden bezien. 9. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 9 april 1981 De Raad voornoemd, de voorzitter, JK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 17