- 2 - De heer van Hoof zegt dat de reparaties waarvoor nu een krediet wordt gevraagd bittere noodzaak zijn. Hij dringt aan op zo snel mogelijke uitvoering van een en ander. Zonder hoofdelijke steircning wordt het voorstel aangenomen 6. Wijziging straatnaarngeving Keeneweg/' Weeldijk. De heer van Damme vraagt of ter plaatse ook straatnaambordjes zullen worden geplaatst. De voorzitter antwoordt dat zo nodig hiertoe zal worden overgegaan. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 7. Verzoek eenmalig subsidie aan Industriebond N.K.V., afdeling Standdaarbuiten, i.v.i-n. viering 60- jarig bestaan (16e wijziging gemeentebegroting 1381). De heer Veeke zegt vraagtekens te plaatsen bij het opgegeven aantal leden. De heer van Hoof merkt op dat de tenaamstelling van verzoek en van het cntwerp-besluit niet juist is. De tenaamstelling had moeten zijn Industriebond F.N.V. Door de plaatse lijke vertegenwoordiger, door wie de aanvrage werd verzorgd, is gebruik gemaakt van verkeerd briefpapier. De heer Veeke zegt van mening te zijn dat van de leden een bijdrage dient te -worden gevraagd. Hij zegt dat dit bij de normale jaarlijkse festiviteiten ook gebeurt. De voorzitter zegt dat blijkens de begroting de leden voor deze festiviteiten een extra bijdrage geven. Hij merkt tevens op dat een diamanten feest van een plaatselijke organisatie slechts zelden voorkomt. De heer van Hoof zegt van mening te zijn dat een goede werknemer lid behoort te zijn van een vakorganisatie. Hij vindt dat hier echter reeds een dermate hoog contributie voor moet worden betaald dat het vragen van een extra bijdrage zijns inziens onbillijk is. Wethouder Mulders merkt op dat waarschijnlijk een aanzienlijk percentage van de ont vangen contributie moet worden afgedragen aan de overkoepelende organisatie. Hij vraagt zich af of bij dergelijke gebeurtenissen geen reductie kan worden verkregen. De heer van Tilburg zegt ook de tenaamstelling niet te hebber, begrepen. De heer Veeke antwoordt dat eer. verkeerd briefhoofd is gebruikt. De neer van Tilburg zegt niets tegen verlening van het subsidie te hebben doch is van mening dat wel het besluit moet worden veranderd. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen onder toezegging van de voor zitter dat de tenaamstelling in het ontwerp-besluit zal worden gecorrigeerd. 8. Rondvraag. Ambtswoning burgemeester De heer van Tilburg vraagt wanneer de -ambtswoning van de burgemeester voor deze bewoon baar is. Hij merkt op dat het pendelen van Berlicum naar Standdaarbuiten een dure aan gelegenheid is. De voorzitter beaamt het laatste. Hij zegt dat de Raad zojuist een krediet heeft ge voteerd voor de kosten terzake. Nadat dit krediet is goedgekeurd zal met de werkzaam heden worden begonnen. Door de provincie is al wel alle medewerking toegezegd. Ontslagname raadslid Bogaarts. De heer Bogaarts deelt mede eind april geen inwoner meer te zijn van Standdaarbuiten. Hij zal dan met zijn gezin verhuizen naar Oudenbosch. Derhalve zal hij ontslag moeten nemen als lid van de gemeenteraad. Hij hoopt de installatie-vergadering van de nieuw benoemde burgemeester en de april-vergadering nog mee ste' kunnen maken. De voorzitter deelt mede reeds op de hoogte te zijn gesteld door de heer Bogaarts. Hij zegt dat de officiële bevestiging zal worden afgewacht alvorens verdere aktie ter zake van de opvolging zal worden ondernomen. Hij zegt voorts dat in de april-vergaderinf meer aandacht aan het afscheid zal worden gegeven. - Bebording -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 16