GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 9 april .1981. Notulen var. de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op 13 maart 1981 om 19.00 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren; A.J. Veeke, A.P. Kouters, A.M.F.M. Mulders, P.G. van Hoof, J. van Tilburg, W.J.L. van Damme en P.A.H. Bogaarts. Voorzitter is de heer A.P. Kouters, loco-burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwip zing van een voorstemmer De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hierna arriveert de heer Bogaarts ter vergadering. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Regle ment van Orde wordt nummer 7 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stenming de omvraag te beginnen. 2. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid, de heer W.J.L. van Dairme. De voorzitter verzoekt de aanwezigen op te staan. Vervolgens legt de heer van Damme, in handen van de voorzitter, achtereenvolgens de zuiveringseed en de ambtseed af. De voorzitter feliciteert de heer van Damme met zijn beëdiging en spreekt de hoop uit dat hij een volwaardig raadslid zal zijn. 3. Ingekomen stukken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de stukken genoemd onder de nummers 1 en 2 voor kennisgeving aangenomen. t:; 'j9e-•0e CT) 41e wijziging gemeentebegroting 1980 en 15e wijziging gemeentebegroting - V1 i.v.m. gewijzigde personeelskosten, kapitaallasten en overige materiële uitgaven. De heer Bogaarts merkt op dat normaliter de werkelijkheid in overeenstenming dient te zijn met Je begroting doch dat nu de boekhouding in overeenstenming moet worden gebracht met oe werkelijkheid. Het eindresultaat zegt hij zeer verheugend te vinden. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt tot de voorgestelde begrotings wijzigingen overgegaan. bêgKrt^ngtj98l')erStallig onderhGud ftrcfotswoning burgemeester (17e wijziging gemeente- Alvorens de discussie wordt geopend deelt de voorzitter mede dat, in tegenstelling tot hetgeen in het voorstel terzake is vermeld, de kosten tevens zullen^worden ge dekt uit zowel de reserve winst verkoop woning Markt 30 als de reserve winst verkoop overige gemeente-eigendommenDit omdat de reserve winst verkoop woning Markt 23 reeds eerder werd aangesproken bij overname van De Standaard. De heer Veeke zegt rnet collega van Hoof de woning te hebben bezichtigd. Hij is van mening dat niet enkel over achterstallig onderhoud rnoet worden gesproken doch dat tevens sprake is van te plegen normaal onderhoud. Hij zegt dat diverse zaken in de woning aan reparatie toe zijn hetwelk zijns inziens gedeeltelijk zijn oorzaak vindt in het feit dat de woning enige tijd verhuurd is geweest. De heer Bogaarts zegt het met de heer Veeke eens te zijn. Hij vindt dat een aan de burgemeester aan te bieden woning aan normale eisen moet voldoen. - De - rro o-79

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 15