- 3 - 8. Rondvraag. Riolering Havenstraat - Veerstraat De heer van Tilburg vraagt of de modder welke nu op de geroeentewerkplaats ligt en afkomstig is van het werk riolering Havenstraat - Veerstraat e.a. niet beter gebruikt had kunnen worden om nog een gedeelte van de sloot achter de woningen aan de Haven straat te dempen. De heer Mulders antwoordt dat de betreffende sloot grenst aan particulier eigendom en gronden van de S.B.L. De sloot zelf is eigendom van Waterschap De Striene. Het Waterschap was bereid de sloot open te maken en ste1de daartoe de nodige machines beschikbaar onder voorwaarde dat de gemeente de vrijkomende modder- en specie overnam. De heer van Tilburg zegt bang te zijn geweest dat een en ander met de nodige meerkosten gepaard zou gaar.Ook vraagt spreker voor wie de kosten zijn van de vernielingen aan een tuin nabij het werk. De heer Mulders antwoordt dat de kosten van slootdemping' grotendeels voor rekening zijn van het Waterschap De Striene en dat de bijkomende werken passen in de kredietbe groting. Als er vernielingen aan eigendommen zijn aangebracht moeten de betrokkenen contact opnemen met de opzichter van het werk, de heer de Dreu. De heer Bogaarts vraagt of de modder in de tuin van de heer Kruisse nog wordt opge ruimd. De heer Mulders antwoordt dat zulks wel de bedoeling is. Er liggen nog meer modder- banken verspreid over het werk, welke allen nog dienen te worden opgeruimd. Speelveldjes. De heer van Koof vraagt of de problematiek m.b.t. het trapveldje bij de Markiezenlaan al binnen het college is besproken. Hier wordt nog steeds ernstige overlast van spelende jeugd ondervondenSpreker wil graag de klimr-ekken welke nu bij de Predik herenstraat zijn geplaatst, verplaatst zien naar eerderbedoeld speelveldje. De kinderen die nu gebruik maken van de klimrekken bij de Predikherenstraat klimmen nu ook in de aldaar aanwezige bomen met het gevolg dat diverse bomen worden vernield. Het veldje aan de Predikherenstraat zou dan kunnen worden ingericht als trapveldje. De voorzitter zegt toe dat deze zaak binnenkort binnen het college zal worden be sproken Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorgeschreven gebed Sluiting. Aldus vastgesteld door de Raad in de openbare vergadering van De Raad voornoemd, de voorzitter, Jus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten de openbare vergadering van 9 april 1981. Raad voornoemd, voorzitter de secretaris, CK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 14