- 2 - 6. Vaststelling Algemene Salarisverordening per 1 .januari 1981. De heer Veeke zegt het te hopen dat de ambtenaren er financieel een beetje op voor uit gaan. De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is van de Minister van Binnenlandse Zaken dat iedereen, ook de ambtenaren, inleveren. Het gevolg zal dan ook wel zijn dat eerder van een salarisverlaging kan worden gesproken i.p.v. een salarisverhoging. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aan genomen 7. Krediet belijning en reparatie hekwerk tennisbanen Standdaarbuiten (14e wijziging gemeentebegroting 1981). De heer Veeke zegt zich bij de bestudering van het voorstel en de betreffende stukken te hebben afgevraagd waar we mee bezig zijn. Bij de ter inzage gelegde stukken heeft hij het voorstel van Wernink Recreatie gelezen cm voor 1.750,00 een nieuwe coating en belijning aan te brengen. Dit voorstel is door het college afgewezen. Nu doet het college het voorstel cm een andere firma, welke duidelijk de sporen vertoont van Wemink Recreatie, opdracht te geven om voor 3.600,00 hetzelfde werk uit te voeren. Hiertegen heeft spreker grote bezwaren. Spreker wil wel de benodigde voorzieningen aangebracht zien maar dan door een andere firma. Hij heeft geen vertrouwen meer in de naam Wemink. De voorzitter antwoordt dat de gemeente steeds zeer goede ervaringen heeft gehad met de firma Wernink, welke firma toch steeds een zeer goede naam heeft gehad op het ge bied van tennisbanen, sportvloeren etc. De .heer Mulders zegt dat het college de nieuwe firma Wernink (Tennisvloeren en sport velden) een kans wil geven om zich op te bouwen en het vertrouwen te herstellen. De heer Veeke zegt slechte ervaringen te hebben met het oprichten van nieuwe firma's door vennoten of medewerkers van failliet verklaarde bedrijven. Indien één b.v. met verlies draait wordt deze zonder meer opgeheven ten gunste van de overblijvende b.v.'s. Zo ziet hij ook de gang van zaken bij Wemink. De heer Mulders zegt dat de naam Wernink steeds als kwaliteitsaanduiding werd ge voerd. De voorzitter stelt voor om, gezien het spoedeisende karakter van het voorstel, het krediet nu beschikbaar te stellen terwijl het college dan bij andere firma's offerte zal opvragen. De heer Veeke antwoordt hierop dat bijv. de firma Kroese te Coevorden dezelfde coating gebruikt als die van de Matecobanen. Hij vreest dat wanneer het verkeerd uitpakt met de nieuwe firma Wernink, de gemeente met alle banen naar een andere firma zal moeten voor onderhoud e.d. De heer Bogaarts zegt het met de heer Veeke eens te zijn. De firma, welke de banen heeft aangelegd is failliet. Hiermee hebben we dus geen zakelijke relatie meer. Ook spreker heeft geen vertrouwen meer in de naam Wernink. De heer van Hoof zegt het eens te zijn met de heren Veeke en Bogaarts. Ook spreker wil graag zo spoedig mogelijk op zoek naar een andere firma. De voorzitter stelt nogmaals voor het gevraagde krediet te voteren en het college op te dragen offertes op te vragen bij andere firma's. De heer Mulders zegt te vrezen dat wanneer we met een andere firma in zee gaan het gevraagde krediet niet toereikend zal zijn. De firma Wemink heeft namelijk een korting aangeboden van 15$, dit om het geschokte vertrouwen terug te winnen. De heer Bogaarts zegt dat een verhoging van het krediet met 15% voor hem geen probleem is. Spreker gaat liever met een vertrouwde firma in zee, welke misschien iets duurder is, dan met een minder vertrouwde welke zijn garanties niet nakomt. De heer Veeke zegt bevreesd te zijn dat de korting van 15$ welke Wemink geeft is terug te vinden in de post van 1.000,00 wegens het verrichten van enkele andere kleinere werkzaamheden Vervolgens wordt zondere verdere discussie of hoofdelijke stemming het voorstel aan genomen met dien verstande dat het in het voorstel genoemde krediet wordt verhoogd met 15$. - 8. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 13