GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 9 april 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op donder dag 5 maart 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: A.J. Veeke, P.G. van Hoof, A.P. Kouters, A.M.F.M. Mulders J. van Tilburg en P.A.H. Bogaarts (vanaf agendapunt 4). Afwezig is de heer J.G.M. van Poeijer, Voorzitter is de heer A.P. Kouters, loco-burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1Opening vergadering en aanwi.j zing van een voorstemmer De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Overeenkomstig- het ^epaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 2 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Ingekomen stukken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten de stukken genoemd onder de nurrmers ,1 tot en met 3 voor kennisgeving aan te nemen. 3. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd lid van de Raad, de heer W.J.L. van Danme. De voorzitter verzoekt de heren van Hoof, van Tilburg, Veeke en de gemeentesecretaris de conmissie van onderzoek te vormen. De voorzitter schorst de vergaderingNa 5 minuten heropent de voorzitter de ver gadering. Hij vraagt wie van de heren verslag uit gaat brengen. Namens de commissie van onderzoek deelt de heer van Hoof mede dat de geloofsbrieven van de heer W.J.L. van Damme zijn onderzocht en in orde bevonden. Zonder sterrming wordt besloten de heer W.J.L. van Danme tot lid van de gemeenteraad toe te laten. De voorzitter feliciteert hierna de heer van Damme met zijn benoeming. De heer P.A.H. Bogaarts verschijnt ter vergadering. iargJ)'ediet teP beh°eve van install3tie burgemeester (13e wijziging gemeentebegroting De heer Bogaarts zegt geen enkele moeite te hebben met het beschikbaar stellen voor deze, voor Standdaarbuiten belangrijke, zaak. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. Wijziging "Verordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de conmissie beheer gemeenschapshuis De Standaard". De heer Bogaarts zegt het voorstel van het college een reëel voorstel te vinden. Hij vindt het onredelijk dat een commissielid, geen raadslid zijnde, ook geen ver goeding krijgt voor het bijwonen van commissievergaderingen. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aan genomen s - 6. - 30T0 8-^9

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 12