- 4 - Een en ander gebeurt echter wel in goed overleg met de betrokkenen. De heer Veeke vraagt of de schade die aan het wegdek is aangebracht dcor de bouwer van het persgemaal op deze zal worden verhaald. De voorzitter zegt de mogelijkheid hiertoe te zullen nagaan. Wagenpark Openbare Werken. De heer van Hoof zegt klachten te hebben vernomen over de slechte verlichting van de wagens van openbare werken. Vooral bij mistig weer zou dit tot gevaarlijke situaties leiden De voorzitter zegt toe een en ander te zullen nagaan. Riolering Havenstraat. De heer van Tilburg zegt dat er op sommige plaatsen waar de riolering is gelegd veel water blijft staan. De heer Mulders deelt daarop mede dat nog niet overal is gedraineerd omdat de grond nog te nat is. De voorzitter voegt hieraan toe dat wanneer iemand enige schade lijdt door de aanleg van de riolering hij zich tct de gemeente kan wenden. Waterafvoer Timbernolfstraat De heer Bcgaarts vestigt de aandacht op een verzakte straatkolk in de Timberwolfstraat hoek van Liedekerkestraat De voorzitter zegt toe dat hier naar zal worden, gekeken. Ontslag raadslid van Poeijer. De voorzitter zegt dat, zoals reeds bij de ingekomen stukken werd gemeld, een schrijven is ingekomen van de heer van Poeijer waarin deze om zijn ontslag verzoekt als lid van de Raad der gemeente Standdaarbuiten De voorzitter zegt dit spijtig te vinden. In een kort woord spreekt hij zijn waardering uit aan net adres van de heer van Poeijer voor het vele werk dat hij als raadslid heeft verricht en voor de constructieve opstelling die hij steeds heeft ingenomen. Aan het eirid van zijn woord» biedt de voorzitter de heer van Poeijer een luchtfoto aan van de gemeente Standdaarbuiten Be heer Bcgaarts zegt dat de mededeling voer hem zeer onverwacht kwam. Hij zegt dat de samenwerking met de heer van Poeijer steeds optimaal is geweest. De heer van Poeijer spreekt zijn dank uit voor het gesprokene. Hij zegt dat wanneer je iets op je neemt je dat ook goed moet doen. Gezien de toename van zijn dagelijkse werkzaamheden zal het hem in de toekomst aan voldoende tijd ontbreken om het raadslid maatschap goed te kunnen uitoefenen. Tot slot spreekt hij zijn dank uit voor de prettige samenwerking die hij in de raad steeds heeft ondervonden. Hij zegt te hopen dat deze goede samenwerking er ook in de teekemst mag blijven. 13. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 9 april 1981. De Raad voornoemd de secretaris, de voorzitt^1" JK/PBy

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 11