GEMEENTE STANDDAARBUITEN Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaar- buiten op dinsdag 15 januari 1980 om 19.30 uur in het gemeenschapshuis De Standaard, Timberwolfstraat 5 te Standdaarbuiten Aanwezig zijn de'herenA.P. Kouters, P.G. van Hoof, A.M.F.M. Mulders, P.A.H. BogaartsJ. van Tilburg en J.G.M. van Poeij er Voorzitter is de heer P.M, Hamel, tevens secretaris. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebe^. Hij wenst de Raad als College alle goeds voor het nieuwe jaar en hoopt, dat 1980 én voor de bevolking én voor de gemeente een goed jaar wordt. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 3 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. De voorzitter deelt mede dat de heer Veeke wegens ziekte afwezig i_. Hij wenst hem van harte beterschap. Tevens deelt hij mede dat de heer van Poeijer wat later zal arriveren. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 18 december 1979. De heer van Hoof merkt op dat in de ontwerp- notulen bij punt 9, laatste alinea, de zin De heren van Poeijer en Veeke vragen stemming gewijzigd moet worden in De heren van Poeijer en van Hoof vragen stemming De voorzitter zegt toe dat deze wijziging zal worden vermeld. Zonder hoofdelijke stemming worden de ontwerp- notulen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 17 voor kennisgeving aangenomen. 4. Voorstel tot het aanvaarden van een aan de gemeente gedane schenking. De voorzitter zegt zeer blij te zijn dit voorstel te kunnen doen. Het ge schonken leder is van de beste kwaliteit. Het is de zgn. opperhuid. Hij zegt dat dit leder zeker een verfraaiing van de raadzaal zal zijn. De heer Bogaarts zegt het gebaar van de fa. Gitmans zeer op prijs te stellen. Dit zeker ook om zakelijke redenen. De heer van Tilburg zegt er ook blij mee .te zijn. De bekleding van de zetels was ver versleten. De heer van Hoof zegt het geschenk ook onder dank te willen aanvaarden. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. - 5. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1980 | | pagina 1