GEMEENTE STANDDAARBUITEN Ml Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op donderdag, 26 maart 1970, om 20.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren H.L. van der Horst, C.J. Kouters, R.J.C. van VTimmeren, Th. Kromdijk, P.A.H. Bogaarts, C. Sitters en C.Th.J. de Y/it. Voorzitter is de heer P.M. Hamel, tevens secretaris. 1. Opening en aanwijzing van een voorstemmer De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Overeenkomstig artikel 3 van het Reglement van Orde, wordt nr. 3 van de presentielijst aangewezen om bij eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 december De voorzitter vraagt wie der leden op- of aanmerkingen heeft op de redactie van de notulen. De heer Bogaarts heeft een bemerking op de ontwerp-notulen, blz. 5, 4e alinea van onder, waar vermeld staat: "en de meest directe communicatie aanwezig is". Hij wil dit gewijzigd zien in: "een meer eenvoudiger vorm is niet denkbaar". De ontwerp-notulen worden onder inachtneming van vermelde bemer king zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Voorgesteld wordt al de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de vergoeding over 1969 ingevolge artikel 101 bis der Lager- Onderwijswet 1920. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel be sloten. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verlening van een voorschot op de vergoeding ingevolge artikel 101 bis der nager- Onderwijswet 1920 over 1970 Zolder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1970 | | pagina 1