ftp Notulen van de openbare vergadering van deraad der gemeente Standdaarbuiten, gehouden op dinsdag, 2 april 1963, des namiddags 7.30 uur ten gemeentehuize van Standdaarbuiten. VOORZITTER C.Th.J. de V/it, waarnemend burgemeester AANV/EZIG Mevr. A. Hoppénbrouwers-Buckens en de Heren C.F. Deijkers, R.J.C. van Vlimmeren, H.L. van der Horst, J. van Tilburg en C.J. Kouters. SECRETARIS J.P.C.M. van Rooij, waarnemend secretaris. 1. OPENING. De VOORZITTER opent de vergadering met het voorgeschre ven gebed en heet alle leden hartelijk welkom. 2. NOTULEN. De notulen van de vergadering van 21 december 1962, welke aan de leden in concept zijn toegezonden, worden zonder hoofde lijke stending, ongewijzigd vastgesteld. 3. INGEKOMEN STUKKEN. /Volgende De VOORZITTER doet mededeling van dé ingekomen stukken: a.schrijven van Heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 6 februari 1963 G. nr.8247a betreffende goedkeuring (gedeelte lijk onder voorbehoud) van de uitbreidingsplannen voor de gemeen te Standdaarbuiten. Voor degenen die het uitbreidingsplan hebben ingezien, aldus de VOORZITTER, zal het duidelijk zijn, dat vrij grote gedeelten hiervan zijn afgevoerd. De op de kaart aangegeven blauw omlijnde gedeelten hebben geen goedkeuring verkregen, zodat wat Noordhoelc betreft slechts op 3 plaatsen gebouwd kan worden en verder nog contact opgenomen moet v/orden met de provinciale waterstaat. Naar mening van de voorzitter is de uitbreiding hier slecht te realiseren. Ingrijpend zijn ook de bepalingen in de bouwvoorschriften met betrekking tot op te richten champignonkwekerijen, hetgeen uitvoerig wordt toegelicht. Het uitbreiden van bestaande champignonkwekerijen of het ombou wen van Vlasschuren tot champignonkwekerijen is evenwel altijd mogelijk. V/at Standdaarbuiten'betreft blijkt een nieuw idèe naar voren te zijn gekomen n.l. het doortrekken van de Dr. Poelr straat naar de tunnel van Rijksweg 17, om.de Oude-Kerkstraat te vermijden. De voorzitter noemt het alles bij elkaar geen onverdeeld succes en dat tal van moeilijkheden in zich bergt. b. schrijven van het Dagelijks Bestuur van Bouwtoezicht W» Brabant d.d. 14 maart 1963 betreffende wijziging van de gemeenschappe lijke regeling; c.rapport van 15 januari 1962, uitgebracht door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen der Vereniging van Neder landse Gemeenten te 's Gravenhage, betreffende de controle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger over het 4e kwartaal 1962. d.idem, betreffende de controle en de administratie van het ge meentelijk woningbedrijf; eidembetreffende de controle van diverse legeskassen over het 2e half jaar 1962; f.rapport van 20 maart 1963, uitgebracht door het Centr, al Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen der Vereniging van Neder landse Gemeenten te 's Gravenhage betreffende de contröle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger over het 1e kwartaal 1963;

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1963 | | pagina 1