Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Standdaarbuiten, gehouden op woensdag 20 januari i960 Om 19.00 uur ten gemeentehuize. VOORZITTER de heer J.J.A.van de Riet, burgemeester-secretaris. AANWEZIG de leden van de raad Mevr Aa .P J .Hi lkhui j s en-Eoevoets en de heren C.F.DeijkersJ.Kop, R.J.C.van Vlimmeren, J.van Tilburg, C.J.Kouters en C.Th.J.de Wit. 1OPENING DER VERGADERING. De VOORZITTER opent de vergadering met voorgeschreven gebed. 2. NOTULEN. De notulen van de openbare vergadering van 22 december 1959 worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 5INGEKOMEN STUKKEN. Mededeling wordt gedaan van de volgende ingekomen stukken: a. rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, betreffende; 1. contröle boeken en kas van de gemeente-ontvanger over het 4e kwartaal 1959* De VOORZITTER leest dit rapport voor en deelt mede, dat de gemeente rekening 1957 intussen door de gemeente-ontvanger is ingediend. 2. contröle administratie van het woningbedrijf over het 4e kwartaal 1959De VOORZITTER deelt mede, dat, rekening houdend met de om standigheid dat achterstand van maandbetalers niet als feitelijke huurachterstand is aan te merken, de huurachterstand zeer gering is 5 3. contröle van de legeskas over het 2e halfjaar 1959» Leze rapporten hebben voor de leden ter inzage gelegen. b. schrijven van de Districts-Gezondheidsdienst te Roosendaal dd. 5 januari i960, houdende toezending van een exemplaar van de vastge stelde begroting voor deze dienst, onder mededeling dat deze aan heren gedeputeerde staten in de provincie Noord-Brabant ter goedkeu ring is ingezondenp c. schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken ifd.Fin.B3 nr.U 44316 dd. 23 december 1959» houdende toezending van de bij koninklijk besluit van 18 december 1959 nr.25 goedgekeurde Straat- en Wegbe- lastingverordening i960. Met betrekking tot de in het contröle-rapport van de administratie van het Woningbedrijf vermelde huurachterstand vraagt de heer C.Th.J.DE WIT of het niet wenselijk zou zijn te verzoeken daarbij een onderscheid te maken tussen huurachterstand van maandbetalers en die van anderen, waardoor een duidelijker overzicht van de werkelijke huurachterstand wordt verkregen. De VOORZITTER; we lcunnon dit wel vragen, doch de huur achterstand is in zijn geheel zeer miniem. De VOORZITTER stelt voor voornoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. 4 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETH0U1 iERS TOT HET AANGAAN VAN EEN VU STE GELDLENING HET DE N.V.RANK VOOR NEDER LAN? E E GEMEENTEN TE S-GRA VENHA GE VOOR DE FINANCIERING VAN DE KOSTEN VAN AANKOOP VAN C-ROND VOOR DE OP RICHTING VAN EÉN WATER ZUIVERINGS INSTA L LAT IEEN DIVERS E ONDERWIJSUITGAVEN, TOT EEN BEDRAG VAN 100.000.-., KOERS 98 1/4 LOOPTIJD 25 JAREN. RENTENDE 4U £7 DATUM VAN "ORNEKING 15 FEBRUARI I960. De VOORZITTER deelt mede, dat op het raadsbesluit tot het aangaan van deze geldlening met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten tijdig de goedkeuring van heren gedeputeerde staten moet zijn verkregen en dat daarom deze raadsvergadering nu is belegd.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1960 | | pagina 1