-5- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming het concept-besluit vastge steld, waarbij de bestreden aanslag wordt gehandhaafd. Onbewoonbaar;- Door de dienst Bouwtoezicht West-Brabant is een onder- re rkla~r"ihg~ "zoek ingesteld naar de woningen A 99 en D 33, respectievelijk woningen"^ 99 eigendom van en bewoond door Dames Buckens-P.Kop en Dames en IT"53 "Bol-A.E.Deijkers. De hierop betrekking hebbende adviezen van de Inspecteur van de Volksgezondheid te s-Hertogenbosch worden voorgelezen. De voorzitter heeft nog getracht de Dames Buckens te bewegen deze woning A 99 aan de gemeente te verkopen; zij waren echter hier niet toe bereid, en vonden deze woning nog uzeer prachtig1'Desondanks zullen er nog meerdere van derge lijke woningen in de naaste toekomst onbewoonbaar verklaard dienen te worden. Jammer genoeg gaat dit niet allemaal tegelijk omdat wij tevens te zorgen hebben voor vervangende woonruimte. De heer Vermue dringt er op aan, dat getracht zal worden voor deze onbewoonbaar te verklaren woningen extra bouwvolume te krijgen. De Voorzitter zegt dit gaarne toe; thans hebben we voor dit doel een extra-bouwvolume van 6 woningen gekregen. Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot onbe woonbaarverklaring over te gaan van de woningen A 99 en D 33; de ontruimingstermijn wordt in beide gevallen gesteld op drie maanden, irandweer- De in de raadsvergadering van 19 Maart 1954 vastgestelde veförcTêni"hg .Verordening betreffende de organisatie en het beheer van de vrijwillige brandweer heeft verder geen uitvoering gekregen, aangezien ©nkele dagen na de vaststelling vanwege de Districts inspectie voor het Brandweerwezen te Breda richtlijnen werden verstrekt, welke een omwerking van de verordening noodzakelijk maakten. De thans aangeboden concept-verordening, aldus de voorzitter is opgemaakt aan de hand van deze richtlijnen en het van de Commandant van de Vrijwillige Brandweer ter plaatse ontvangen advies. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders een nieuwe verordening vastgesteld. Het voordeel van deze nieuwe verordening is, dat deze in alle gemeenten ressorterende onder de Brandweerinspec tie te Breda nagenoeg gelijkluidend is» Benoeming Het volgende punt van de agenda betreft de benoeming van de torzit'ter leden van de commissie van advies, bedoeld in artikel 8, eerste iP~Ted"eh lid, derde alinea van de Woonruimtewet 1947 voor het tijdvak jjponruimte- van 1 October 1954 tot 1 October 1955. pÊüETssie Ha de opening van de stembriefjes blijkt dat als volgt is gestemd lid tevens voorzitter: C. Vermue 5 stemmen blanco 1 stem tot leden s J-.Kop 4 stemmen D.Blommerde 6 stemmen H-.v.d.Weijgaert 6 stemmen W'.(x.Sitters 5 stemmen tt.G'.Brouwers 2 stemmen tot secretaris C.A.I.l.v.Hispen 6 stemmen zodat tot leden van de commissie- zijn benoemd' de aftredende leden C,Vermue, W.G.Sitters, l.ABlommerdeH.v.d.Weijgaert en J.Kop,'terwijl als secretaris aan de commissie is toege voegd C.A.I.L.van Hispen,commies ter secretarie.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1954 | | pagina 29