Opening Notulen Ingekomen stukken Hotülen van de vergadering van de raad der gemeente Standdaarbuiten, gehouden op 30 Juni 19J54, des namiddags 7 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn: Burgemeester-secretaris J 0 J M W S .J.A.van de Riet Deijkers .Kop .Brouwers .Sitters de J ong R.v.Ylimmeren, Afwezig Dhr. 0. Vermue De voorzitter opent de vergadering met de Christelijke groet De notulen van de vergadering van 28 Mei 1954, welke de leden in concept zijn toegezonden, worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen zijn de volgende stukken:' a» Koninklijk Besluit van 5 Mei 1954 nr,37, waarbij is goed gekeurd de verordening als bedoeld in art.11, lid 2 der Winkelsluitingswet 1951. b. Heren Gedeputeerde Staten van Hoord-Brabantbesluit dd, 16 Juni 1954 G.nr,81061', waarbij de beslissing omtrent raadsbesluit van 19 Mrt»1954 tot aankoop grond, van het Zed-. Dichaam Opvoedingsgesticht 't Withof te' Etten, is verdaagd, c. idem, goedgekeurd dd, 21 Juni 1954 G.nr,86283a op raads besluit van 28 Mol.1954 tot verkoop van diverse percelen grond aan de Rrov, Boord—Brabant, d. idem, goedkeuring dd. 26 Mei 1954 G.nr.81060 op raadsbe sluit van 19' Ert ,1954 tot het verstrekken van een hyp.geld lening aan M,C, van Vlimmeren. e. idem, goedkeuring dd. 19 Ert,1954 G.nr.81063 op raads besluit' dd, 19 Maart 1954 tot verkoop van een perceel grond aan M.C.van Vlimmeren', fL. idem, schrijven dd.' 19 Mei 1954 G.nr.85294 betreffende bezoldiging wethouders. De voorzitter leest dit schrijven voor. Hierin wordt de bezoldiging der wethouders voor deze gemeente gebracht op f,480,-. Een schrijven van het gemeen tebestuur van Son en Breugel betreffende de bezoldiging van de wethouders in het algemeen, wordt eveneens door de voor zitter voorgelezen. Onze wethouders hebben zich verzet, aldus spreker, om bepaalde voorstellen te doen aangezien hierin een mogelijk eigen belang gezien zou kunnen worden. Er behoeven geen 8 klassen te bestaan tot een inwonertal van 10.000, Hij stelt de raad voor aan heren Ged.Staten te berichten, dat het wenselijk is deze 8 klassen terug te brengen tot ten hoogste 4 klassen. De heer Brouwers"Dit is niets meer dan redelijk, in een gemeente van 2000' of 5000 inwoners zijn de werkzaamheden praktisch gelijk." De heer Kop:"En de verantwoordelijkheid eveneens," De voor zitter deelt mede, dat iemand van het' secretariepersoneel weg gaat en elders in dezelfde rang f.700,- meer verdiend. Ook de gemeente Hieuw-Vossemoer doet weer een beroep op ons, om nog eens te helpen, aangezien zij daar geen krach ten kunnen krijgen. Ik kan. hot moeilijk doen, aldus spre ker, De heer BrouwersHet is hoog nodig dat die verhoudingen gewijzigd worden. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming', overeenkom stig het voorstel van de voorzitter besloten.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1954 | | pagina 23