w I m Opening Notulen van de vergadering van de Raad der gemeente Stand- daarbuiten, gehouden op 8 Januari 1954, des namiddags 7 uur ten Gemeentehuize Aanwezig zijn: Burgemeester - secretaris -TJ.A.v.d.Riet C'. Deijkers J.Kop M. Brouwers C.Vermue W. Sitters S.de Jong R.v.Ylimmeren De Voorzitter opent de vergadering met de Christelijke groet. ''Bij de aanvang van de eerste vergadering van Uwe Raad. "aldus de voorzitter, "wil ik een kort woordje tot U richten", naat ik dan op de eerste plaats een terugblik werpen op het afgelopen jaar 1953. Het jaar 1953 zal in onze herinnering blijven voortleven, als wij denken aan de watersnood, welke op 1 Debruari ons land en ook in mindere mate onze gemeente heeft getroffen. Gelukkig vielen in deze gemeente geen do den te betreuren, niettegenstaande 28% van de totale opper vlakte van deze gemeente onder water werd gezet. Met dank baarheid denken wij aan de eendrachtige samenwerking welke onder de inwoners heerste en de hulp van militairen en bur gers van elders, waardoor voor deze gemeente groter onheil werd voorkomen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de mate riele schade gering was. Hierdoor kon worden doorgegaan met de herbouw en uitbouw van de gemeente Standdaarbuiten, dat zo zeer door oorlogsgeweld was getroffen," Vervolgens memoreert de voorzitter de officiële ingebruikneming van het zustershuis op 1 Debr. j.l. en de kleuterschool op 15 Oct. j.l. Met uitzondering van de kleuterschool in Noordhoek zijn alle scholen herbouwd of hersteld. De ge- stadige voortgang van de herbouw van woonhuizen en boerde rijen, de nieuwbouw van woningwetwoningen en premiebouw- woningen. Het kerkdorp Noordhoek is herbouwd. Nog slechts een tweetal woningen wachten op herdouw. Binnen zeer korten tijd zal eon uitbreidingsplan voor Noordhoek ter vaststelling worden aangeboden. Verwacht mag worden, dat de Markt van Standdaarbuiten spoedig een ander aanzien zal l-crijgen Het bevolkingsaantal is met slechts 35 zielen vermeer derd. Door gebrek aan werklozen - in verband met dijkherstel in de getroffen gebieden - is de aanleg van de riolering voor het kerkdorp Standdaarbuiten, nog niet tot stand ge komen. Verwacht mag worden dat nog dit voorjaar een sport terrein zal zijn aangelegd. Den revolutie in de vlasbewerking kondigde zich aan, door een uitvinding van het T.N.O. te Dalft. Met troost mag gezegd worden^ dat de vlasserjSvan Standdaarbuiten en Noordhoek financieel hebben willen bijdragen om van deze uitvinding de vruchten mettertijd te kunnen plukken en niet achterop te geraken. Met dankbaarheid mag worden geconsta teerd, dat de Hogere Autoriteiten met aandacht deze revolu tie in de vlasindustrie gadeslaan, om zo, tijdig de behulp zame hand voor ons te kunnen bieden. Mijne heren,ik meen hiermede te kunnen volstaan, maar ik wil niet eindigen zonder U van harte een gelukzalig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Moge ook in materieel opzicht 1954 voor geheel Standdaarbuiten een gezegend jaar zijn.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1954 | | pagina 1