Ill mmm ■sSi 42-M^-voorzlenJ^i^r^cSa1Sra0teneHi?f.Van wiiMm iA NOTULgN van de vergadering van den raad der gemeente aïondsX Sehouden °P ?5 April 1946, des Opening» Notulen. Mededee lingen. Aanwezig zijn:J.L.P.M.Teijssen, voorzitter. M.A.Mulders A.J.van Schendel A.A.Smits W.G.Sitters C.F.J.Snelders C.Vermue, leden en C.J.J,Notenboom, secretaris. Aiwezig: C.A.Verhulst lijken groet.voorzitter opent de vergadering met den christe- De secretaris leest de notulen voor van de van 28 December 1945, welke onveranderd worden vastgesteld. a. De voorzitter deelt mede, dat van zeer veel gemeentebe aaifde TwSd» ?tetUlflnSe2 zlJn ontïane™ met hst door den raad aan de Tweode Kamer der gtateo Generaal gerichte adres Inzska de vergoeding voor oorlogsschade. inzake een ^^^fcS^re?? geling vanVoorlogsschade39 bastaanda «rgoedi ngsre- S6 V0°Jzitter acht zulk een actie thans minder luist Y aan een zoodanige actie in te stellen zoodra'de h k®erinssYf®ellnS definitief wordt vastgesteld. voorzitter deelt mede, dat van de gemeente Rotterdam een hoeveelheid brandweermateriaal is ontvangen. Ingekomen zijn de navolgende stukken: ADrïlS1946 VGnnrefi4nUtferae ftat9n van Noord-Brabant van 2 - Ao A houdende goedkeuring van het raadsbe- sluit van 28 December 1945. tot 4e wijzigfng der beg?o^ini "b. rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan- en boeken van den gemeente-ontvanger- c. alsvoor betreffende de contróle van de legeskas. Benoeming OvergegaLSwordtnbn?rdfn }roor, kennisKevln6 aangenomen. IH3^S§-een lid vin +--! stemming voor de benoeming van Ingekomen stukken. ring van schooTvêr- zuim~ Wijziging legesver- ordening. H c !n W®tboudors stellen voor te benoemen ü.URieife, hoofd der Ned.Herv.School. Gestemd wordt met gesloten stembriefies.Uite-pbr'a^b-h S?eneLZCeSnoemd?9n' Z6G °P H'C'Rieffe' »**»- iQAcV00rf^el" burgemeester en wethouders van 21 Janu- vuld°Kl§Ks-wethoude?stVM<'Ria^T.limiQaIt Karbif »rdl^vSo?fJSt8?der 80 vast°te

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1946 | | pagina 1