- - - nes cisrf .Cs 30rf©b»rfinBrsi«ï«w ®fc rrsv gajtisovdluf si) hbs tfs£> rfoob ri s s 2 ftsm *i a a a n 5 - - £L1;' ad ya5ijjcf61 octsrf 1006 sns© ct©in no# rfslBiurdjBr nölsck- - galglrf®©i®v§nBs«»nrfsra su tfab t®£»©m port d r. 3u isiobv ©c - fï i, X 5 &cf ctisioov »G t 8XlSd®10»8 ©Cl Notulen van de vergadering van den raad der gemeen te Stabddaarbuiter«■ehouden op 3-7 October 196-5, des namiddags te 3 uur. Aanwezig zijn j J.L.P. -.Teijssnrvoorzitter, W.G»Sitters, C.P.J.Snelders, C.A.Verhulst, C.Vermue, leden en GJJ.liotesboom, secretaris. Afwezig met ken- is ving de leden A.A.Smits en h.A.hulucrs, terwijl in de vacature Brouwers nog niet is voorzien. Opening, De voorzitter opent de vergadering met den christelijken groet. NotulenDe secretaris i'*est ue notulen voor var de vergadering van 8 Augustus 196-5* welke onveranderd worden vastgest eld. Ingekomen stuk- Ingekomen zijn de navolgende stukken ken1. Afschrift van het Koninkli jk besL uit d.d. 2 Juli 19I1.5nr.3 houdende goedkeuring van het besluit van den burgemeest er d.d. 25 Augustus. 19I4J4., tot heffing van 156 opcenten op d® personeel® belasting over hst belastingjaar 3 96 6 2. Schrijven van het raadslid A.P. J .Brouwersa.d. 2 Ij. Septem ber 196-5* waarir. hij ontsla, vr^r.-t cis lid var kr - -r te- raad. De beide voorn id stukken worden voor kennisgeving aan genomen 5. Schrijven van de R.K.Arbeidersbeweging te Stabddaarbuiten d.d. 2 October 19^-5waarin wordt geprotesteerd tegen het niet herstellen van .n: le huizen, welke doo - het oorlogsgeweld zijn beschadigd, D® voorzitter stelt voor dit stuk aan te houden tot de rondvraag, waartoe- zonder meer wordt besloten. ll. Schrijven van M. Dirken, vischhand slaa r te Standdaarbuiten d.d. 16 October 196-5* waarbij wordt verzocht -en vent verbod voor visch in het leven te roepen. Dt voorzitter stelt voor dit stuk voor advies i*. handen te stellen van burgemeester en. wethouders, waarna dit college in ue volgend-, r rads vergader in craeauvies zal uitbrengen. Da raad gaat hiermede accoord. U--/4 v linger. Do voorzitter doet mededeeling, dat op 21 Augustus 19L.5 door burgemeester en wethouders is vast/- stola c -- -nieuw re- element van orde voor ue vergaderingen van uit college. Begrootlng Thans is aand® ord® de behandeling van da begrooting van T9ÏÏ5T inkomsten cn uitgaven voor het dienstjaar 19I1.5 De voorzitter zegt, dat ue oorlogsomstandigheden oorzaak zijn, uat ue be gr00ting zoo laat wordt aangeboden. De b-groo- ting: is in ontwerp reeds in den breode bcharucld in een huis houdelijke vergadering. Daarom zal het wel niet noodig zijn thans een ui tbc gr 0 id e bespreking een uit agendapunt te weiden, De voorzitter wil echt. r no - een paar punten aanstippen. Het tekort op den gewonen dienst is geraamd op f.33299,62. Dit is grootend els het evolr van de oorlogsomstandigheden, waardoor onder meer minder belastinginkomsten te verwachten zijn, terwijl daartegenover grootere uitgaven staan. Set is echter t® verwachten, dat het rijk de helpend® hand zak bieden. Hierna wordt d® ba groot img voor 19I4.5 zonder hoofdelijk® Stemming vastgcsUlu, t.w. gewone dienst inkomsten b uit-

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 9