mXTrfr: "TT'T- fff jlf- r®Jn©9ra©§ qo. n®sew9gnBB bbw o d®la auudaecf i arf aoob naiat ©^BdBfii «ïocv un «19&W ais glatow aBBdexd' isri gniaweu aricbao iïbv neXXBVOg girtiftw re® tav I 5b rf 5 aed'tsrcooV ®a aacfe'ï X ctsv gnagai J©fn~ dcb rioob «bsri a®ct3tno>[ jbrtebesaev heem is riois aeiBl, ©dei I ©5 IB BiBijiJon Jo n® ffsvr-odijj n© a© damotfnJt nsv gnidoortgsd ri"-b gnigisi,!- I eü ,orf "sbaos am: rid dbicw am.ds xfctiA iJet. nr; wc .®stïfiB Sflllrm>»dB oji i;xloblood -cabnos dbrtow *ittd a»d©a r ff .f0 i® ia© offogiixcf abv Xedsaoov et (iBVBgilw o® a®iBtno^ni q.sv galn®>ri-ri a-3b Jfd) I®bloorf «xdbnos dbrtow <J4QX asvo -uwd b ®cf ai':t ®b iisb ,dg»s «*©ddi: si ocv ©Cl ooon ai $-.y' .ai xiru/eXifBOoa* dein set n-slleri ®d nodneoqo bao s ctbaow bctcoIH ~X rtBV XBCtffBB fï®» ^4?-^ a j. T örf r i rrtft-Qfrrrd ffBv Xedeaoov d@ri gldamostnesnevO ®i Obaie @9 0 nobaod '■rr-.X dsra aeqoortdc tori ace nedrfOBid ,n®bond jioo said3bX®cT ©bgoorin®v ®b d©ora anewaortk blf d»rf an©gXoV_ i®ri tfl TBBW ,aim»Bqo rr®ob gulXaqe-d ae© X^.w 8*t.©bXsaS biX d®L jr«-ct?©s dbrtowf 'foftdlBiia nebnori «s«bX dom nobalved j^sUa qo riois -meets IXöbloori a -Trios Xedaaoov dsri rrodoXBod ib-iow «nisif! gnlqjjstfbeog dod ertebüorfd - ma a r-tXi "3 a juQ d »ri n©v .n©saoa9gaBB grtlffirrt®d8 nooraeg a»b bafidaeod XBiaBB ratrralxBm d»rf >ItiX9>i rtoov n®doXa©d gnirtfm®ds a^fcii ©oloori ®d gnidasXed Xeoneanaq ®6 qo nedasoqo aasbüoriiew a® a»da®srnegujd atv XedeioöV Or n ~-.r,rsT -®K O" rf f>. n' Cf» ioX 8 ®d 'O. tïifXlï® J - »i qo i®8 gaiais(.it Ti aid o ort; fS aaine^s :aA offfFTü "ïijl'TX TxfJJd aai dooag-D u5 gaiasis scdmöX iTrT ®q n©dnöoc 'r©cf"STFöai - aaiï'i®rid iffiTTTdT aigis f.i :T-TTTa anbledlng ont- erp-gome«nt®- egrootlng 1945 ondvraag Overgegaan wordt tot de aanbieding van de ontwerp-gemeente- ^•Tgrooting voor 1945* De voorzitter stelt voor, dat de leden van den raad, buiten de wethouders, in een huishoudelijke vergadering door den secre taris een uiteenzetting van de technische en administratieve samenstelling en bouw van de gemeante-begrooting zullen ont vangen. Dit zal strekken tot een vlotte behandeling in de vol gende raadsvergadering. Met dit voorstel van den voorzitter kan de raad zich ver een i gen Thans wordt aan de orde gesteld de rondvraag. Het lid Snelders zegt, dat er op 31 Augustus een Koningin- nefeest wordt georganiseerd. Hij vraagt of de gemeente hierbij een financieels steun kan verleenen. De voorzitter ze&t dit te zullen bespreken in sen vergade ring van burgemeester en wethouders. In beginsel kan hij echter thans reeds een toezegging doen. Het lid Vermue is voor een Koninginnefeestmits het een kinderfeest biijflt. De voorzitter verzoekt het lid Snelders het werkcomité' een aanvrage tot burgemeester en wethouders te doen richten. Het lid Mulders vraagt of er dit jaar een kermis zal worden gehouden. De voorzitter acht- onder de gegeven omstandigheden een ker mis weinig passend en zou het liefst dit alles zonder meer laten passeeren Het lid Spiiters is het met den voorzitter eens. Het lid Brouwers verklaart het met den voorzitter niet eens te kunnen zijn, omdat door het houden van een kermis de noodige levensvreugde wordt geschapen. Het lid Mulders zegt, dat inderdaad de levensvreugde moet worden herwonnen, doch dat dit beter kan door het vieren van een natioaal® feestdag, dan door het doen houden van een kermis. Hat lid Snelders acht een kermis voor kinderen aanbevelens- waar. kaar zijn meening moeten de oude gebruikeb van voor den oorlog niet te.zeer worden verworpen, uit vrees, dat er anders in de toekomst niets meer van zal komen. De voorzitter zegt, dat de dag, waarop gewoonlijk kermië werd gehouden, bijna is aangebroken. Tot nu toe is van de zijde der kermisexploitanten geen interesse betoond voor een kermis te Standdaarbuiten. Hij acht het dan ook beter 31 Augustus tot een dag van feestvreugde t© maken. Hét lid Mulders vraagt wanneer d® goederen, geschonken door de gemeente Hendrik Ido Ambacht onder de getroffenen ver deeld zullen worden. De voorzitter deelt mede, dat de goederen binnen enkele dagen verdeeld zullen worden. Juist deze morgen is er een ver gadering geweest om de verdeeling te regelen. De pastoors van beide kerken zullen met de verdeeling ten nauwste verbonden zijn. Het lid Mulders veronderstelt, dat de verdeeling, nu zij in handen is gelegd van de pastoors, natuurlijk strikt recht vaardig zal geschieden. Het lid Mulders zegt niet tevreden te zijn over den gang van zaken wat betreft het Bureau Wederopbouw Boerderijen. De aangewezen architect Eist laat zich bijna nooit in de gemeente zien en alles verloopt zeer langzaam. De voorzitter zegt, dat ook hij, evenmin als de wethouders tevreden zijn over de werkzaamhden van het Bureau Wederopbouw" Boerderijen, Reeds vaak is dit in de vergaderingen van Burge-

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 7