Mk iej2nua?ini9Êr°emde datUm Va" 1 Januari 19l+5 wordt vernaderd in t BlOöXlg t- 1 ailrai n© ct s b al b ri s vo ra^aJtirio n©£> ctsra gnJti©b-®st®v iiteqo lechltsioov cteois ttstf rt fT«FH«-a<T9V ^b CÏJ8V lOOV ffSlXtd'Oft ®b tf3©©X allBCt©1093 ,„©v. -i hswctflB 3,'fpr s jjJ ax; 31/A cl c bgiboofS ydlu rr©Joiow 5bbi neb rrsv ibv eta 1 d©ri qo lolasftioihls gJtctrfo©Xq ctsri l-M "[,1s naXflw ©ct cxlXXotfarrt ctoct aisbxrorf^w no i©ctao©ni©aiüd obv XeJaioov ctoH rfftlXabloorf isbnos ctbiow 3rtisciw©octsn.tnow "BV MeeXirrr-o^ n«sv ctsntonegrffiB gputrnrnsja aqis®i3l"®v ctoct aqjBrfd ctbiow ctesg@3i6.vO ©leaInt 00 ©brnsoft!)3 r r yv yj flOB1C Jul'O W gffJtfS.©Ct 8 I'i rtêviBfiw fttmraela Y nsbio'w ctriOBiri©gctiU bXsrri 3cf nsramscte ctsv Mortis bis 01 sctetsitf aXcv nsbusBVttss ©ct wet ©b ftfiv gnlXXirvtov ©b ctrfoBicfss ctbiow gnlfirasdaftl o anjtnraocta o'rliv ®b©®wct tt©© ctoct 1® ctbiow bXasrisci ctlasri V'fï" v' bbw .no mm set a Y ctrtOBicf ogcrixx nsbiow iocvi»lH b ctsv n©bsX ©b rtB 9Ct81©S ©b fiflv 3 lii MX ct©h qo ft reien© ct a re c; v bl ©rfi ®b rcsrioaexict 0: asibadlm ctlserf avXBri^tb 3l(CK 'grtlmsoctocf ©b nf,iJ I-19b ob rifiv gniU X no a^ ictaXov iOXjj timer s Brioc tow driofi1 61X ct© Jjj, Bil ai®b gctlU S ct® Bi©b ictaXov ©b bmeonscf tt 0 Di c .f. vns s ct emarfct ctbiow gnltnniocta rtX foactJSBrablX ctsri ioov actssXq ©b od blond ctisBXsfisv siudctl^ MX ctsH- id Wijziging be- grootlng Burger lijk Armbestuur tekening Bur gerlijk' Armbe stuur' 19 I4I4.. Begroo t ing Bur gerlijk Armbe--' I tuur' I%5* Rekening Burger lijk Armbestuur ppoenten per soneels belas ting 19 L\5~. pnthefflng hon- Xenbe lastring [7~5e "Jong. D© Voorzitter deelt mede, dat bet Burgerlijk Armbestuur ;met ingang van 1 Februari 19I+.5 is opgeheven. De reden hiervoor was dat het Burgerlijk Armbestuur zelf geen bezittingen en in komsten had, doch dat het geheel was aangewezen op gemeentelijke subsidies. Verder was er de laatste jaren door het bestuur niet meer vergaderd, terwijl van de leden alleen C. van ivast®l nog in leven was. Tot slot had het bestaan weinig zin meer, nu voor al de laatste jaren zich zeer weinig gevallen van ondersteuning voordeden. Gedeputeerd© staten waren het met het inzicht van burgemeester ©n wethouders eens om het bestuur op te heffen. Thans berust de burgerlijke armenzorg in handen van burgemeester en wethouders. De le wijziging der begrooting van inkomsten en uitgaven over 19i4l(. van het Burgerlijk Armbestuur wordt thans zonder hoof delijke stemming goedgekeurd. Het voorstel van burgemeester en wethouders tot goedkeu ring der rekening van inkomsten en uitgaven over I9I4J4. van het Burgerlijk Armbestuur wordt zonder hoofdelijke stemming aange- nome n Zonder hoofdelijke sfc emming wordt het voorstel van bur gemeester en wethouders tot goedkeuring van de begrooting van inkomsten en uitgaven over 194.5 van het Burgerlijk Armbestuur aangenomen. - Eet voorstel van burgemeester en wethouders tot goedkeuring der rekening van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Arm- bestuur over 191+5 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.. De voorzitter zegt, dat de financieel© toestand der gemeen- ue niet rooskleurig is. Het is noodzakelijk het maximum aantal opcenten t® heffen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor 19+5 ®«n aantal van 150 opcenten op de personeele belasting te heffen. B Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan P. de Jong B l6 te Standdaarbuiten ontheffing te verleenen van den aanslag in de hondenbelasting over het tweede half jaar 19145. Voorgesteld wordt door burgemeester en wethouders een wij ziging in de hondenbelasting aan te brengen in dien zin, dat voor lange honden vanaf 194-5 ®®h jaarlijksche belasting wordt geheven van f. 100. Dit voorstel wordt gedaan om aldus te trachten aan het stroopen met lange honden een einde te maken0 Het lid Mulders acht de in de ontwerp—verordening genoem de datum van 1 Januari 1945 te laat. Het lid Snelders vindt een belasting van f. 100.per jaar te weinig. Volgens hem behoort de politie strenger op te treden. B F Volgens het lid Brouwers moet de verhoogde belasting ook van toepassing zijn op honden, die getraind zijn op het vangen van wild. Het lid Vermue oordeelt, dat dit te v®r gaat. lid Snelders wil een bepaling doen opnemin, waa? iri het zich op straat bevinden met lange honden strafbaarbwordt gesteld De voorzitter antwoordt hierop, dat dit dan zou moeten ge- schieden door een ijziging van de politieverordening. Hiervoor voelt de raad niet veel. Hierna wordt besloten het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aan te nemen, met dien verstande, dat de in de ontwerp-

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 6