te- lente,die de bladeren weeft en de natuur friscfy^ en groen stoffeertZoo moet Gij U jongeren weten,in staat om frissche tinten te geven aan het gemeentelijk overheidsapparaat. Bods zennestralen mogen wasdom schenken aan alles wat Gij poogt tot groei en bloei te brengen! Notulen kededeelin ger Commissie voor woning toewijzing. I NOTULEN van de vergadering van den raad der gemeen- te Sbanddaarbuiten, gehouden op 8 Augustus 19I4.5das namiddags te 8 uur. Aanwezig zijn i .M.Teijssenvoorzitter, A.P.J.Brouwers M.A.Mulders W.G .Sitters A.A.Smits, C.F.J.Snelders C .A.Verhulst, C.Vermue, leden en C.J.J.Notenboom, secretaris. De voorzitter opent de vergadering met den christelii ken groet. De secretaris leest de notulen voor van de vergadering van 2ip Juli 1945» welke onverouderd worden vastgesteld.3 De voorzitter doet mededeeling van een ingekomen schrijven van E.C.C.Thomaes, pastoor te Standdaarbuitenwaarbij de leden van den raad worden uitgenoodigd op 15 Augustus 19)4.5 aanwezig te willen zijn bij het plechtig sluitingslof op het feest van Maria ten Hemelopneming. Het voorstel van burgemeester en wethouders tot instelling van een Commissie van woningtoewijzing wordt zonder hoofdelijke stamming aangenomen. Overgegaan wordt thans tot verkiezing van de leden van de genoemde commissie. In stemming wordt gebracht de vervulling van de eerste plaats voor het lidmaatschap der commssie. Er wordt gestemd met gesloten stembrief jes Uitgebracht worden 7 stemmen, waarvan 5 op het lid Mulders en 4 op het lid Verhulst. Het lid varhulst hoeft mitsdien de volstrekte meerderheid van stemmen behaald en is derhalve be noemd. Het lid Verhulst verklaart bereid te zijn de benoeming te aanvaarden Instemming wordt gebracht de vervulling van de tweede plaats voor het lidmaatschap der cornmfesie. Uitgebracht worden 7 stemmen, waarvan 5 op het lid Mulders 5 op het lid Snelders en 1 op het lid Sitters. Daar geen der leden een volstrekte meerderheid van stemmen heeft behaald wordt er tot een tweede vrije stemming overgegaan Hiervoor worden uitgebracht 7 stemmen, waa -van 3 op het lid Mulders, 3 op hot lid Snelders en 1 op het lid Sitters Daar geen der leden een volstrekt© meerderheid van stemmen heeft behaald, wordt er een herstemming gehouden tusschen de leden Mulders en Snelders, waarbij dezen zich van stemming ont houden. B Uitgebracht worden 5 stemmen, waarvan 3 op het lid Snel ders en 2 op bet lid Mulders. Het lid Snelders heeft mitsdien de volstrekte meerderheid van stemmen behaald en is derhalve benoemd. Het lid Snelders verklaart bereid te zijn de benoeming te aanvaarden. s In stemming wordt thans gebracht de vervulling van de der de plaats voor het lidmaatschap der commissie. Uitgebracht worden 7 stemmen, waarvan li. op het lid Sitters er ?P het lid Mulders' Het lid Sitters heeft mitsdien de vol- meerderheid van stemmen behaald en is derhalve benoemde Jid etters verklaart bereid te zijn de benoeming te aan vaarden

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 5