is'dat Mara ia V' v\\ V \jiw V°^ \vjju v.a.A*S als^leden^van den llad def gemeentI°sLnddaa?biite^! inBtalleeren ~J-hV *3 faar de letter van de grondwet en volgens A^1S^en ïlstorie het hoogste gezag inde gemeente. Qnnoodig te zeggendatna Gij hier zetelt,een groote verant woordelijkheid op U is komen te rusten. verant fla+Er?/f?f^uï®@rdeli^heid ten ®PzicNte van U zelf in dien zin, moogt haSdJïen! en êe"eten er' niet om andere motieven Een verantwoordelijkheid met betrekking tot de ^emeenschao m dier voege,dat haar wel en wee mede in Uw handen liggen Gij zijt de eerste raad van Standdaarbuiten na vijf lange er bange jaren van druk en droefheid.De luister van het eigen bestuur I°lk zich te herstellen.Gij,de raad?zijï§hetdie Li !ne+env^!tUren en d00r üw wè;3s beleid dien luister aan bestuur zult moeten geven.Dat legt U hooge plichten op.Dat stelt U ook den bijzonderen eisch,om te toonen,dat de raad metBne|A«^Lfaar0m 7aa:TdiS en waardigzorgvoltoewijdendbezield met idéalisme en optimismemaar bovenal en voor alles rechtschapen varm'kunt geven.^6meen^6'Z#* aWaar t..ko«fSfSS I®orJ?T§eldt het devies samen willen, samen kunnen! nege^eid v^iDTTW1nt-?ar^at0Cllteli^>Want in Uw hart vla^ ^e ge negenheid voor Uw beide dorpen,die Gij in puin ziet liggen. Mnu met dién wil Ml ook alles. 08 En vooral als Gij SAMEN wilt,want "eendracht is het zout dat de gemeenschap in wezen houdt". ut'aax Dan kunt Gij wonderen doen,want dan verslaat Gij haat en twee nra»5ï ?h geroddel SiJ de grootsehe en groote opgave weïe mifehen en^.ciaTen n l t6 vangen met de" materiëelen,eceno- mis enen en Socialen opbouw van deze levenskrachtige gemeenscha^ Neerland s zonen - sterk van lijf en sterk ?an!eelt! hebben* in bezettingstijd de vuist doen trillen wanneer het ging om het verzet tegen den vijand. net a1*5 °0kteSen den vijand te velde,want nèg ligt de vijand JP den loer,n.l. de neer slachtighe id,het pessimisme de onte- vredenheidjde gelatenheid,de lakkheid,de critiek,de zelfzucht kort SteZwftl 5e\PJaïen.en afwa®hten en het niet doen en aanpakken! Weet toch,dat wij hier op het ©ogenblik staan aan het barre strand van een ongekend grooten nood,waar wij nog juist wisten te komen tusschen de klippen van den strijd door.Het v^ege Mif L gered,soms wat meer.Maar wij moeten hier weer vandaan de oorloos- golven zijn bedaard,wij moeten den ontzaggelijken nood gaan leni- Honderden hunkeren naar de weelde van eigen huis en hof. d^00?en van de eenmaal beide stille dorpen van geluk een noo"vrSeten en dat Zi^ feeraoVerlangen met^de vurig-i heid,waarmede een kind aan zijn moeder gehecht is.Die dorpen,waar het fl?iVrnUg+e Vaf! ouderwobn en van hun kindertijdzij zijn het allerbeste schoon en de liefste heerlijkheid. J Hoog verheven is wel wat Uw hand te doen vindt.Huiseliike vreu- de, gezinsgeluk eu net dagelijksch brood,zijn het geeï waadde vil elementen van volksbestaan,die Gij mede'kuit echefpe^Waardevolle en vïi?t ??tevQI?Iff^eïS^ebben-eTeTn voorteeld gegeven van arbeid Tti voorbeeld hebben zij U nagelaten.Wat Gij geërfd hebt krachtverweNet om te bezitten arbeidsint enLrl- Gij zijt jongeren,een jongere generatieevenals de vriendelijke

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 4