I burgemeester en wethouders te zullen bespreken, tesamen met den kampooramandant Het lid Snelders aoht het gewensoht de talrijke personen, die nog rondloopen, omdat zij niet willen werkenin het gevangenenkamp te sluiten. De voorzitter merkt in dit verband op, dat de regeering na de bevrijding een arbeidsregistratie heeft gelast, dooh dat zij hierop is teruggekomen, daar deze maatrege len te Duitsoh waren. In alle gemeenten bestaat, wat de werksohuwheid betreft, dezelfde klaoht, doch het is te verwachten, dat na de geldinlevering alles beter zal gaan. Het euvel is niet gemeentelijk op te lossen, dooh de re geering moet ingrijpen. Het lid Snelders vraagt of het mogelijk is, dat er visoh wordt aangevoerd voor de gemeente Standdaarbuiten De voorzitter antwoordt, dat verschillende gemeenten visoh krijgen, echter op geheel ongeregelde tijden. Hij zegt toe een brief hierover te zullen sohrijven aan de Vakgroep Detailhandel Visohproduoten te Bergen op Zoom. Het lid Brouwers meent, dat voor vele mensohen, wier huis gerepareerd moet worden, dit niet te betalen is. Hij weet, dat in andere gemeenten rentelooze voorschotten ter zake worden verstrekt. Een hypotheek aoht hij niet aan te be velen, omdat zulks te zware lasten legt op de toch reeds zoo erg gedupeerden. De voorzitter deelt mede, dat op een kort geleden gehou den vergadering met den Minister van Binnenlandsohe Zaken uitvoerig de problemen van den wederopbouw zijn besproken. Ben algeheele finanoiëele regeling ligt gereed en zal bin nen enkele dagen bekend zijn. Daardoor zal er meer zeker heid komen. Het lid Brouwers zegt, dat het noodherstel aan de bescha digde woningen in ieder geval voor den winter klaar moet zijn. De voorzitter zegt toe, dat, indien de genoemde fi nanoiëele regeling te kort schiet, de aangelegenheid nader met spoed in de vergadering van burgemeester en wethouders zal worden bekeken. Het lid Vermue vraagt of er van gemeentewege iets aan te doen is om materiaal te verkrijgen voor den landbouw, zoo als karren, graanmaaiers, paarden enz Het lid Mulders is zeer pessimitisoh gestemd wat de paar- denvoorzlening betreft. Nergens is iets te krijgen. De voorzitter herinnert in dit verband aan de werkzaamheden van de kort na de bevrijding ingestelde Landbouwoommissie Deze conmissie kreeg overal nul op het request. Ondanks her haalde bezoeken aan en besprekingen met den Provincialen Voedseloommlssaris en andere instanties van de V.V.O. kon praotlsoh niets worden bereikt. De voorzitter ziet dan ook in de V.V.O. alleen een administratief orgaan, waar niets van uitgaat. Het lid Vermue zegt, dat alles bestemd is voor den Bies- bosoh, de Betuwe en Limburg, doch dat er niets is voor Bra- bantsoh Westhoek en voor Standdaarbuiten. De voorzitter zegt toe nogmaals persoonlijk bij den Provin cial en Voedseloommlssaris stappen te doen. In de vergadering van burgemeester en wethouders zal de zaak nader met spoed bekeken worden. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering ge sloten met den Ohristelijken groet. De raad der gemeente Standdaarbuiten, De vqprzitter,

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 3