i Mulders, 2 op het lid Yermue, 1 op het lid Sitters en 1 op het lid Yerhulst. Daar niemand de volstrekte meerderheid van stemmen heeft behaald, vindt er een herstemming plaats tussohen de le den Mulders en Yermue, waarbij dezen zloh van stemming onthouden Uitgebracht worden hierbij 5 stemmen, waarvan 3 op het lid Yermne en 2 op het lid Mulders. Mitsdien heeft het lid Vermue de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen en is hij bij herstemming benoemd tot wethouder. Het lid Yermue verklaart zijn benoeming aan te nemen. De voorzitter wensoht de leden Smits en Yermue geluk met hun benoeming. HIJ zegt, dat hun taak moeilijk zal zijn en dat de bestuursproblemen Hrtel zorgen zullen baren. Hij spreekt de hoop uit, dat zij den tijd en de lust zullen hebben om het wethoudersambt te dragen en te vervullen op een wijze, die de goedkeuring zal wegdragen van den raad en de gemeentenaren. Aan de orde is punt 4 van de agenda; Voorstel tot instelling van een oommissie voor woningtoewijzing. De voorzitter wijst op den grooten woningnood in de ge meente als gevolg van de verwoestingen, aangericht tijdens de bevrijdingsgevechten. Dagelijks worden er moeilijkhe den ondervonden bij toewijzing van woningen. Daarom zou de voorzitter gaarne van den raad vernemen, dat deze in beginsel acooord gaat met het instellen van een commissie voor woningtoewijzing. Daarna zal de aangelegenheid nader in de vergadering van burgemeester en wethouders bespro ken worden, zoodat in de volgende raadsvergadering met een afgerond voorstel ter tafel kan worden gekomen. Het lid Yermue aoht het de moeite waard het punt in over weging te nemen. Het lid Mulders vraagt of de ooranissle bepaalde bevoegd heden krijgt De voorzitter antwoordt bevestigend en zegt toe, dat in de volgende vergadering een taakomschrijving en de be voegdheden zullen worden medegedeeld. Het lid Snelders meent, dat een commissie voor woningtoe wijzing onmisbaar is. De voorzitter is zulks ook van meening en deelt mede, dat it^de volgende vergadering een definitief voorstel van bur gemeester en wethouders is te verwaohten. _Than_s_is aan de orde punt 5 van de agenda; Rondvraag. Het lid Mulders merkt op, dat de aannemers gebrek hebben aan arbeidskrachtenHij vraagt of het mogelijk is poli tieke gevangenen uit het kamp "St .Antoine" bij den weder opbouw te laten helpen. De voorzitter antwoordt, dat de kwestie, voor zoover het de politieke gevangenen betreft, is opgelost. Zoodra er meer sohot komt in de landbouwwerkzaamheden, komen er ge vangenen vrij voor den wederopbouw. In beginsel is toege zegd, dat binnen enkele weken 25 gevangenen zullen worden tewerkgesteld bij de wederopbouwwerkzaamheden. Het lid Brouwers zegt, dat het groote probleem bij de te werkstelling zal zijn het verkrijgen van werktuigen. Ondanks groote activiteit op dit gebied is er nog niets bereikt, omdat er nu eenmaal geen werktuigen zijn. Het lid Yermue meent te moeten opmerken, dat het gewensoht is, dat de leiding aan het gevangenenkamp, beter wordt. Hierover zijn algemeen klachten. De voorzitter zegt toe een en ander in de vergadering van 0rt4. Oommissie woningtoe wijzing. Rondvraag

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 2